ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เพิ่มเติมข้อมูล วันที่ 7 ตุลาคม 2560 แจ้งเตือนนักวิจัยทราบ สถาบันวิจัยและพัฒนาแนะนำให้นักวิจัย รีบกรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการฯ ลงระบบ NRMS


วันที่ 07  ตุลาคม  2560
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 491 ครั้งแจ้งเตือนนักวิจัยทราบ สถาบันวิจัยและพัฒนาแนะนำให้นักวิจัย รีบกรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการฯ ลงระบบ NRMS เนื่องจากช่วงเวลานี้มีผู้เข้าใช้งานเพิ่มขึ้น และในวันท้ายๆ ก่อนที่ วช. จะปิดระบบ อาจจะพบปัญหาในการใช้งานระบบได้ ทั้งนี้ วช. จะดำเนินการปิดระบบ ในวันที่ 9 ตุลาคม นี้ และหากนักวิจัยพบปัญหาในการกรอกข้อมูล ให้ติดต่อ สถาบันวิจัยโดยด่วนเพื่อเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดเพื่อประโยชน์แก่ตัวนักวิจัยเอง ในระหว่างนี้นักวิจัยสามารถติดต่อฝ่ายวิจัยได้ตั้งแต่เวลา  8.30-20.30 น.  ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230 หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายนอก 055-267038

ข้อเสนอแนะในการกรอกระบบ [เพิ่มเติมวันที่ 7 ตุลาคม 2560]
    - การกรอกชื่อแผนบูรณาการฯ  ชื่อแผนโครงการ  ชื่อโครงการย่อย ขอให้นักวิจัยพิมพ์ใหม่เท่านั้น ไม่ให้ทำการ คัดลอก(copy) เนื่องจากเวลากรอกข้อมูลลงในฟอร์มฉบับสมบูรณ์ ทั้งชุดโครงการ และโครงการย่อย จะมีปัญหาทับชื่อกันเวลา Upload ในระบบ MRMS 
    - ระบบรองรับไฟล์นามสกุล docx, doc, pdf เท่านั้น
    - หากนักวิจัย Upload file ข้อเสนอโครงการวิจัยแล้วจะทำการแก้ไขให้ท่านกลับไปแก้ไขใน Template แล้ว Upload file ที่แก้ไขทับไปได้เลย โดยไม่ต้องทำการ Click ลบข้อเสนอโครงการวิจัย เพราะจะทำให้ลบรหัส OTP ของนักวิจัยเอง
    - นักวิจัยท่านใดที่พบปัญหาเรื่อง error file ให้เข้ามาติดต่อที่ สถาบันวิจัยฯ โดยด่วน เพื่อแก้ไข file template งบบูรณาการฯ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถแก้ไข file ให้นักวิจัยทุกท่านได้หมด [เพิ่มเติมวันที่ 6 ตุลาคม 2560]
    - ขอแจ้งนักวิจัย ให้รีบดำเนินการกรอกข้อมูลงานวิจัยลงระบบ NRMS เนื่องจาก ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบรายชื่อนักวิจัยตามที่มีการส่งข้อเสนอโครงการ งบบูรณาการ ปี 2562 พบว่ายังมีหลายท่านยังไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูล [เพิ่มเติมวันที่ 7 ตุลาคม 2560]

ช่องทางการเข้าใช้ระบบ
   www.nrms.go.th
   www.nrms.go.th/release (server สำรอง)
 
ในกรณีที่นักวิจัยไม่สามารถเข้าใช้งาน server ปกติได้ ให้เข้าใช้งานที่ server สำรอง ตามที่แนบลิ้งค์ไว้ด้านบน

แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.