ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี 2560

26 พฤษภาคม 2559   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 586 ครั้ง


ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ได้ร่วมดำเนินงานทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) เป็นประจำทุกปี โดยทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุ่นได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกันตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ 

ในการนี้ JSPS ประเทศญี่ปุ่น ได้แจ้งกำหนดการรับสมัครทุนประจำปี 2560 (FY2017) มายังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่ง กองการต่างประเทศ (กกต.) จึงได้จัดทำประกาศทุนฯ รวมทั้งแบบฟอร์มการรับสมัครทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

การลงทะเบียน : 

       สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ www.nrms.go.th

เอกสารเพิ่มเติม :

 

  1.  จดหมายประกาศ               
  2.  ประกาศและเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย    
  3.  แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ  NRCT - JSPS 1ด.)    
  4.  แบบฟอร์มหนังสือนำส่ง Joint 60    
  5.  จริยธรรมการวิจัยในคน    
  6.  จรรยาบรรณการใช้สัดว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์    
  7.  ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ    
  8.  แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ    
  9.  ประกาศคณะ ปปช. (ฉบับที่ 1)    
 10.  ประกาศคณะ ปปช. (ฉบับที่ 2)    
 11.  ประกาศคณะ ปปช. (ฉบับที่ 3)    
 12.  ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ (อนุญาตินักวิจัย ตปท.)    

 

ติดต่อสอบถาม :

กองการต่างประเทศ (กกต.) ชั้น 1 อาคาร วช. 3

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร.0-2561-2445 ต่อ 207 และ 0-2579-2285 โทรสาร 0-2561-3049

 แชร์ข่าวนี้บน facebook