ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้นักวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการยืนยันกลุ่มเป้าหมายของตนเองว่าเป็นไปตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกลุ่มให้หรือไม่

03 ตุลาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 389 ครั้ง
ประกาศด่วนที่สุด !
 
นักวิจัยที่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 ที่เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี ที่ผ่านมา ขอให้นักวิจัยดำเนินการยืนยันกลุ่มเป้าหมายของตนเองว่าเป็นไปตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกลุ่มให้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่จัดให้ กรุณาระบุกลุ่มเป้าหมายที่นักวิจัยเลือก โดยแจ้งที่ช่อง Comment หรือ ภายในโทร 7230 สายตรง 055-267038 ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. หากเกินจากเวลาที่กำหนดจะถือว่านักวิจัยตกลงอยู่ในกลุ่มเป้าหมายตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนดให้
 
หมายเหตุ : เนื่องจากเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเร่งส่ง e-mail แจ้งรหัส OTP ให้แก่นักวิจัยทั้งหมดภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นี้
 
 
 

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/?hc_ref=ARQTdK-vQM0brSySowQa76s0Xy4YjZEMojHwhsv1tfaEcnN_PPZK4XoFxkATeEEQcOU&fref=nf
แชร์ข่าวนี้บน facebook