ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) หัวข้อเรื่อง "การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร : Research for Foodinnopolis."


วันที่ 26  สิงหาคม  2560
ประเภทข่าว : ข่าวนำเสนอผลงาน/งานประชุมวิชาการ
อ่านแล้ว : 567 ครั้งการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2)
หัวข้อเรื่อง "การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร : Research for Foodinnopolis."
วันที่ 24 พฤศจิกายนร พ.ศ. 2560
ณ. อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รูปแบบการจัดประชุม
การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker)
การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)
การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
   
กำหนดการรับพิจารณาบทความ

รายละเอียด

กำหนดการ

กำหนดส่งผลงานเพื่อการพิจารณา 
   - ส่งบทความนำเสนอภาคบรรยาย 
      (Oral Presentation)
   - ส่งบทความนำเสนอภาคโปสเตอร์ 
      (Poster Presentation)

1 สิงหาคม - 15 กันยายน พ.ศ. 2560

วันสุดท้ายของการชำระเงิน

15 กันยายน พ.ศ. 2560

นำเสนอผลงาน

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 
สาขาวิชาที่เปิดรับ 5 สาขา
 
- สาขาการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม
 
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  - สาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ
  - สาขาศึกษาศาสตร์
  - สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
อัตราค่าลงทะเบียน
 
- เข้าร่วมนำเสนอภาคบรรยาย                      1,500 บาท
 
- เข้าร่วมนำเสนอแบบโปสเตอร์                     1,500 บาท
 
- บุคคลทั่วไปร่วมเข้าฟังบรรยาย                     ฟรี
 
รายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน
 
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่บัญชี 7-13601438-7 สาขา กาญจนบุรี
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
  หมายเหตุ : เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณาแนบใบโอนเงิน (ระบุชื่อผู้ลงทะเบียนและรายละเอียด
ที่ต้องการให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน) ส่งแฟกซ์ที่หมายเลข 034-534030 หรือ E-mail: ไปยัง krunac@hotmail.com 
  เพื่อจะได้ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านล่วงหน้าต่อไป
  ที่อยู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
  โทรศัพท์ 034-633227 ต่อ 140 , 034-534030 โทรสาร 034-534030

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://202.28.123.141/th/


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.