ข่าวประชาสัมพันธ์

 

งานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2560 NECTEC Annual Conference and Exhibition 2017 “งานวิจัยใช้ได้จริง สปริงบอร์ดนวัตกรรม”


วันที่ 18  สิงหาคม  2560
ประเภทข่าว : ข่าวนำเสนอผลงาน/งานประชุมวิชาการ
อ่านแล้ว : 787 ครั้งงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2560
NECTEC Annual Conference and Exhibition 2017

“งานวิจัยใช้ได้จริง สปริงบอร์ดนวัตกรรม”

nectar-ace2017

การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสำคัญในการนำประเทศไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนประเทศให้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนผ่านนวัตกรรม (สปริงบอร์ดนวัตกรรม) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง รวมทั้งการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ในระยะยาว

การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่จุดดังกล่าว จะต้องอาศัยการกำหนดเป็นนโยบายและมีมาตรการสำคัญมาสนับสนุน ดังเช่น ยุทธศาสตร์ที่ 8 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาต่อจีดีพีประเทศ (R&D/GDP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ภายในปี พ.ศ. 2564 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 ภายในปี พ.ศ. 2579 การออกมาตรการการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรม New S-curveในอนาคตซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย เนคเทค-สวทช. ในฐานะศูนย์แห่งชาติที่มุ่งเน้นวิจัยพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการวิจัยเพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศในด้านดังกล่าว ปัจจุบันมีหน่วยวิจัย 9 หน่วยประกอบด้วย หน่วยวิจัยด้านวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หน่วยวิจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ หน่วยวิจัยด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางชีวการแพทย์ หน่วยวิจัยด้านอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ หน่วยวิจัยด้านระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง หน่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ หน่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีไร้สายและความมั่นคง และหน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ โดยในทุกๆ ปี เนคเทคจะจัดให้มีงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ เพื่อนำเสนอผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตร รวมถึงเป็นเวทีในการพบปะ รับฟัง และหารือ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทคประจำปี 2560 หรือ NECTEC Annual Conference and Exhibition 2017 (NECTEC ACE 2017) กำหนดจัดในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด งานวิจัยใช้ได้จริง สปริงบอร์ดนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเป็นเวทีเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่จะเป็น สปริงบอร์ดให้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทย คือ การสร้างผลงานวิจัยที่เป็นตัวเร่งสำคัญ (Springboard) ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 ได้อย่างก้าวกระโดด ภายใต้กรอบวิจัยมุ่งเน้น 5 ด้านของเนคเทคในปัจจุบัน คือ

 1. ด้านเกษตรและอาหาร
 2. ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
 3. ด้านสุขภาพและการแพทย์
 4. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 5. ด้านการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ภายในงานจะมีการนำความรู้จากงานวิจัยของเนคเทค มานำเสนอในรูปแบบการสัมมนาวิชาการ และการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เนคเทคและพันธมิตรร่วมพัฒนาขึ้น เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐานหรือพัฒนาต่อยอด ซึ่งจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเติบโตของการดำเนินธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ รวมถึงเกิดผลลัพธ์ในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน


หัวข้อสัมมนา 
https://www.nectec.or.th/ace2017/conference/

ลงทะเบียน
https://www.nectec.or.th/ace2017_registration/login.php

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.nectec.or.th/ace2017/


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.