ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทั้ง 36 ท่าน ที่ได้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


วันที่ 11  สิงหาคม  2560
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 541 ครั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทั้ง 36 ท่าน ที่ได้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีดังรายนามต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ

1.อ.ดร.พรดรัล จุลกัลป์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

1. อ.ดร.วสุ พันไพศาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อ.กาญจนา สุขพิทักษ์ คณะครุศาสตร์
3. อ.จอมขวัญ รัตนกิจ คณะครุศาสตร์
4. ผศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. อ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. อ.กิตติศักดิ์ คงสีไพร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. อ.ชาติชาย จันทร์ประทีป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8. ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. อ.ธณิดา โขนงนุช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. ผศ.พรชัย ปานทุ่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11. อ.ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12. ผศ.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13. อ.ดร.พิชิตชัย ปิมแปง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14. ผศ.ดร.นววรรณ ทองมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15. ผศ.บุษบา หินเธาว์ คณะวิทยาการจัดการ
16. อ.กุลชญา สิ่วหงวน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17. ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด คณะครุศาสตร์
18. รศ.ดร.สุขแก้ว คำสอน คณะครุศาสตร์
19. ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20. ผศ.อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21. อ.อรรถพล รอดแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22. ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
23. อ.อุษา อินทร์ประสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

1. ผศ.ดร.รัตน์ติพร สำอางค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผศ.ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผศ.ไพโรจน์ เยียระยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. อ.ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. อ.ดร.วราภรณ์ ผาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. นายขันแก้ว สมบูรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. อ.ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน คณะครุศาสตร์
8. อ.ดร.วิสูตร จันทร์อิฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. อ.ดร.ศรัญญา ทองสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. ผศ.ดร.ณัฏฐินี ดีแท้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. ผศ.ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12. อ.ดร.ทวีศักดิ์ ตันอร่าม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอให้นักวิจัยเตรียมทำสัญญารับทุนต่อไป ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1614575938586551/?type=3&theater
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ

แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.