ข่าวประชาสัมพันธ์

 

งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 “ASEAN 50 Plus : Uniqueness in Diversity”


วันที่ 02  สิงหาคม  2560
ประเภทข่าว : ข่าวนำเสนอผลงาน/งานประชุมวิชาการ
อ่านแล้ว : 551 ครั้งEvent Date : 2017-08-18 -

Submission Deadline : 2017-06-09

Venue : สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), กรุงเทพมหานคร

อาเซียน คือ กลุ่มประเทศที่มีจุดเริ่มต้นมาจากสมาคมอาสาโดยประเทศไทย มาเลเซียและฟิลิปปินส์ได้ร่วมลงนามสร้างความมือกัน และขยายไปยังประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การลงนามความร่วามมือในปฏิญญานกรุงเทพ เพื่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคง จนในปัจจุบันสามารถขยายความร่วมมือและสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาคโดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 10 ประเทศ และพัฒนาความร่วมมือแบบพหุภาคีภายใต้กฎบัตรอาเซียน เพื่อยกระดับเป็นประชาคมอาเซียน อันมีการแบ่งประชาคมเป็นสามด้าน อันได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อง่ายต่อการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบุคลากรคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักถึงความสำคัญของประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน จึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 ร่วมกับโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กองอบรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่อาเซียนครบรอบ 50 ปี ภายใต้ชื่อ “ASEAN 50 Plus : Uniqueness in Diversity” และสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในบริบทอาเซียน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยด้านอาเซียนวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้างต่อไป

ประเด็นและหัวข้อย่อยภายใต้การประชุม
1. Leisure and Recreation
2. Sport
3. Service and Hospitality
4. Logistics and Value Chain
5. Culture and Heritage
6. Creativity and Innovation
7. Wellness and Health
8. Social Development
9. Ethnic and Sub-cultural Groups
10. Design and Urbanism
11. Environment and Sustainability
12. Gender and Feminism
13. Business and Marketing
14. Interpretation and Communication
15. Management and Administration
16. Tourism Education
17. MICE
18. Event and Festival
19. International Politic and Peace
and etc.

Organized by : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.citu.tu.ac.th/news/news_detail/6/125


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.