ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Liberal Arts and Management Sciences National Conference and Exhibition 2017 (LAMS NCE 2017)


วันที่ 02  สิงหาคม  2560
ประเภทข่าว : ข่าวนำเสนอผลงาน/งานประชุมวิชาการ
อ่านแล้ว : 314 ครั้งEvent Date : 2017-08-18 -

Submission Deadline : 2017-07-15

Venue : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์จากอิทธิพลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และระดับประเทศ จึงจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมกับการรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยแนวคิด ทฤษฎี ในศาสตร์ต่างๆ อันได้แก่ ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ และภาษา มีความสำคัญมาก ทั้งนี้ในระบบการศึกษาในปัจจุบันควรจะต้องมีการบูรณาการศาสตร์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายและเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานหรือดำเนินชีวิตในอนาคตได้

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ภายใต้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการศาสตร์ด้านภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ เข้าไว้ด้วยกันในทุกหลักสูตร โดยความมุ่งเน้นในการวิจัยเพื่อนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ใหม่และสามารถประยุกต์ในการบริหารจัดการทั้งในงานภาคธุรกิจและรัฐได้ อีกทั้งการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้หากถ้ามีงานวิจัยแล้วขาดเวทีในการนำเสนอ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน คณาจารย์ในคณะฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนของคณาจารย์และนักศึกษา และเห็นช่วงโอกาสในการจัดงาน มอ.วิชาการ ซึ่งมีผู้ร่วมงานทั้งภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก จึงจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National Conference & Exhibition (LAMS NCE 2017) 
ขึ้นมาใน Theme งาน : การบูรณการศาสตร์เพื่อชุมชนที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา (The Integration of Sciences for Sustainable Community Development According to the King’S Philosophy)

ภายใต้ Research area 
- Management 
- Economics
- Foreign Languages
- Public Administration
- Tourism and Recreation Management

เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้การทำวิจัย และก่อเกิดความเชื่อมโยงทางวิชาการขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยศาสตร์ต่างๆ ยกระดับมาตรฐานของงานวิจัย และเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้แสดงความสามารถในเชิงวิชาการ และทำให้สร้างเครือข่ายทางวิชาการมากขึ้น

Organized by : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://lams.surat.psu.ac.th/lamsv2/NCE2017/index.php


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.