ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 “การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0”


วันที่ 02  สิงหาคม  2560
ประเภทข่าว : ข่าวนำเสนอผลงาน/งานประชุมวิชาการ
อ่านแล้ว : 459 ครั้งEvent Date : 2017-08-04 - The 4th National Conference on Public Affairs Management “Public Affairs Management Under Thailand 4.0”

Submission Deadline : 2017-07-14

Venue : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวข้อการนำเสนอ “การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0” กิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นโยบายประชารัฐ ระบบการบริหารภายใต้ประเทศไทย 4.0 การเตรียมพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล การเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมใหม่ในยุคดิจิทัล การจัดการและนวัตกรรมการคลังท้องถิ่น/สาธารณะ นวัตกรรมการบริหารภายใต้ประเทศไทย 4.0 การบริหารกิจการสาธารณะไทยภายใต้บริบทโลก ความร่วมมือและการแข่งขันของประชาคมอาเซียน ระบบการเมืองยุคใหม่ ทิศทางการกระจายอำนาจ การบริหารจัดการความขัดแย้ง บทเรียนจากการปฏิรูปภาครัฐที่ผ่านมา การบริหารและปฏิรูปงานตำรวจ ​กระบวนการยุติธรรม การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การกระจายอำนาจทางการศึกษา การจัดการด้านพลังงาน การจัดการด้านสาธารณสุข การจัดการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นวัตกรรมการจัดการผังเมือง นวัตกรรมการบริหาร การพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทการทำหน้าที่สื่อสารมวลชน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมกับการบริหารกิจการสาธารณะในประเทศไทย หัวข้ออื่นๆที่สัมพันธ์กับหัวข้อข้างต้น รูปแบบการประชุม การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ นิทรรศการและการแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ประเภทของการนำเสนอผลงาน

1. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

2. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

หัวข้อการนำเสนอ “การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0”

 • กิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0
 • รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • นโยบายประชารัฐ
 • ระบบการบริหารภายใต้ประเทศไทย 4.0
 • การเตรียมพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
 • การเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมใหม่ในยุคดิจิทัล
 • การจัดการและนวัตกรรมการคลังท้องถิ่น/สาธารณะ
 • นวัตกรรมการบริหารภายใต้ประเทศไทย 4.0
 • การบริหารกิจการสาธารณะไทยภายใต้บริบทโลก
 • ความร่วมมือและการแข่งขันของประชาคมอาเซียน
 • ระบบการเมืองยุคใหม่
 • ทิศทางการกระจายอำนาจ
 • การบริหารจัดการความขัดแย้ง
 • บทเรียนจากการปฏิรูปภาครัฐที่ผ่านมา
 • การบริหารและปฏิรูปงานตำรวจ
 • ​กระบวนการยุติธรรม
 • การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • การกระจายอำนาจทางการศึกษา
 • การจัดการด้านพลังงาน
 • การจัดการด้านสาธารณสุข
 • การจัดการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • นวัตกรรมการจัดการผังเมือง
 • นวัตกรรมการบริหาร
 • การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • บทบาทการทำหน้าที่สื่อสารมวลชน
 • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • วัฒนธรรมกับการบริหารกิจการสาธารณะในประเทศไทย
 • หัวข้ออื่นๆที่สัมพันธ์กับหัวข้อข้างต้น

 

Organized by : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://conference.kku.ac.th/cola/conference/r/pm2017


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.