ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

31 กรกฏาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 1569 ครั้ง
ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุน

การทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 

RKM 2018 : Research Knowledge Management 2018 

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาจัดการความรู้ก่อนการนำไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้จากผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและนำสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ จึงมีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 

          ดาวโหลดเอกสาร : 
            1. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ
 
               1.1 ใบนำส่งข้อเสนอและแบบสรุปเชิงนโยบาย ปี2561 
               1.2 แบบ จว.1(แบบเสนอเชิงนโยบาย) ปี2561 
               1.3 ตารางงบประมาณเชิงนโยบายสาธารณะ ปี2561 
               1.4 แบบความร่วมมือ(เบื้องต้น)หน่วยงานพื้นที่ 
               ประกาศรับข้อเสนอ เชิงนโยบายสาธารณะ ปี2561 

            2. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม 
               2.1 ใบนำส่งและแบบสรุปเชิงชุมชน สังคม ปี2561 
               2.2 แบบ จว.2 (แบบเสนอเชิงชุมชน สังคม) ปี2561 
               2.3 ตารางงบประมาณเชิงชุมชน สังคม ปี2561 
               2.4 แบบความร่วมมือ(เบื้องต้น)หน่วยงานพื้นที่
               ประกาศรับข้อเสนอ เชิงชุมชน สังคม ปี2561 

            3. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ 
               3.1 ใบนำส่งข้อเสนอตามแนวพระราชดำริ ปี2561 
               3.2 แบบฟอร์มสรุปตามแนวพระราชดำริ ปี2561 
               3.3 จว.3(แบบเสนอตามแนวพระราชดำริ)ปี2561 
               3.4 ตารางงบประมาณตามแนวพระราชดำริ ปี2561 
               3.5 แบบความร่วมมือหน่วยงานพื้นที่ 
               ประกาศรับข้อเสนอตามแนวพระราชดำริ ปี2561 

            4. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง 
               4.1 ใบนำส่งและแบบสรุปด้านความมั่นคง ปี2561 
               4.2 แบบ จว.4 (แบบเสนอด้านความมั่นคง) ปี2561 
               4.3 ตารางบประมาณด้านความมั่นคง ปี2561 
               4.4. แบบความร่วมมือ(เบื้องต้น)หน่วยงานพื้นที่ 
               ประกาศรับข้อเสนอด้านความมั่นคง ปี 2561 

          ตัวอย่างหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

          สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทรศัพท์: 0 2561 2445 ต่อ 516, 518, 519
แชร์ข่าวนี้บน facebook