ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2560

24 กรกฏาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 458 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2560 แบ่งเป็นนักวิจัยดีเด่น ด้านการบริการวิชาการ จำนวน 3 ประเภทผลงาน รวม 5 รางวัล ดังต่อไปนี้ ประเภทที่ 1 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านผลงานวิชาการรับใช้สังคม จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1. ชื่ออาจารย์ อาจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ สาขา สัตวศาสตร์ คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2. ชื่ออาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประเภทที่ 2 รางวัลบุคลากรผู้สร้างผลงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ชื่ออาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง สาขา สัตวศาสตร์ คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประเภทที่ 3 รางวัลบุคลากรผู้สร้างผลงานหรือโครงการบริการวิชาการดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1. ชื่ออาจารย์ อาจารย์จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง สาขา คหกรรมศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ชื่ออาจารย์ อาจารย์อารยา บุญศักดิ์ สาขา เกษตรศาสตร์ คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หมายเหตุ : ขอให้บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2560 ร่วมรับรางวัล ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม ท. 209 อาคารทีปวิชญ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1597581813619297/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook