ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัย ประจำปี 2560

24 กรกฏาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 622 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัย ประจำปี 2560 แบ่งเป็นนักวิจัยดีเด่น ด้านการวิจัย จำนวน 5 ประเภทผลงาน รวม 5 รางวัล ดังต่อไปนี้ ผลการพิจารณานักวิจัยดีเด่น ด้านการวิจัย ประเภทที่ 1 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ที่มีค่าอ้างอิงรวมสูงสุด จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุการ ดาจันทา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาที่ทำวิจัย เคมีเครื่องสำอาง, Food Science, Food Safety http://expert.psru.ac.th/show_detail.php… ประเภทที่ 2 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ อาจารย์ ดร. วราภรณ์ ผาลี สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาที่ทำวิจัย Molecular genetics, Parasitology, Biology http://expert.psru.ac.th/show_detail.php… ประเภทที่ 3 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ ที่มีค่าอ้างอิงรวมสูงสุด จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาที่ทำวิจัย กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์ , อนุกรมวิธานของสัตว์, ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด, นิเวศวิทยา, พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง, ประเภทที่ 4 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับชาติ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ สาขาวิจัยและประเมินผล คณะครุศาสตร์ สาขาที่ทำวิจัย Educational Psychology, สถิติวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์, Research and development, Item Analysis http://expert.psru.ac.th/show_detail.php… ประเภทที่ 5 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านผลงานทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาที่ทำวิจัย อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร, Bakery Techonlogy, Food Product development http://expert.psru.ac.th/show_detail.php…ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1597580276952784/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook