ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2560


วันที่ 21  กรกฏาคม  2560
ประเภทข่าว : ข่าวสมัครงาน/ทั่วไป
อ่านแล้ว : 298 ครั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2560 แบ่งเป็นนักวิจัยดีเด่น ด้านการวิจัย จำนวน 5 ประเภทผลงาน รวม 5 รางวัล ดังต่อไปนี้ ผลการพิจารณานักวิจัยดีเด่น ด้านการวิจัย ประเภทที่ 1 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ที่มีค่าอ้างอิงรวมสูงสุด จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุการ ดาจันทา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาที่ทำวิจัย เคมีเครื่องสำอาง, Food Science, Food Safety http://expert.psru.ac.th/show_detail.php… ประเภทที่ 2 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ อาจารย์ ดร. วราภรณ์ ผาลี สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาที่ทำวิจัย Molecular genetics, Parasitology, Biology http://expert.psru.ac.th/show_detail.php… ประเภทที่ 3 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ ที่มีค่าอ้างอิงรวมสูงสุด จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาที่ทำวิจัย กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์ , อนุกรมวิธานของสัตว์, ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด, นิเวศวิทยา, พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง, ประเภทที่ 4 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับชาติ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ สาขาวิจัยและประเมินผล คณะครุศาสตร์ สาขาที่ทำวิจัย Educational Psychology, สถิติวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์, Research and development, Item Analysis http://expert.psru.ac.th/show_detail.php… ประเภทที่ 5 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านผลงานทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาที่ทำวิจัย อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร, Bakery Techonlogy, Food Product development http://expert.psru.ac.th/show_detail.php… แบ่งเป็นนักวิจัยดีเด่น ด้านการบริการวิชาการ จำนวน 3 ประเภทผลงาน รวม 5 รางวัล ดังต่อไปนี้ ประเภทที่ 1 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านผลงานวิชาการรับใช้สังคม จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1. ชื่ออาจารย์ อาจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ สาขา สัตวศาสตร์ คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2. ชื่ออาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประเภทที่ 2 รางวัลบุคลากรผู้สร้างผลงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ชื่ออาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง สาขา สัตวศาสตร์ คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประเภทที่ 3 รางวัลบุคลากรผู้สร้างผลงานหรือโครงการบริการวิชาการดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1. ชื่ออาจารย์ อาจารย์จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง สาขา คหกรรมศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ชื่ออาจารย์ อาจารย์อารยา บุญศักดิ์ สาขา เกษตรศาสตร์ คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หมายเหตุ : ขอให้บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2560 ร่วมรับรางวัล ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม ท. 209 อาคารทีปวิชญ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1594202490623896/?type=3&theater


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.