ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงห้องอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ"

20 กรกฏาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 444 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงห้องอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ" วิทยากรโดย คุณสุรัสวดี ดิษฐสกุล บรรณารักษ์(ผู้ชำนาญการพิเศษ) : หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. จากห้องประชุม Training room ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็น ห้องประชุม Meeting Hall สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นักวิจัยท่านใดสนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในโทร 7230 สายตรง 055-267-038 หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมรับการอบรมขอความกรุณาเตรียม Notebook และปลั๊กพ่วง มาด้วย

ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1593051844072294/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook