ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560

05 กรกฏาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 741 ครั้ง
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ความสำคัญในการส่งเสริมบุคลากรด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการทุ่มเทเวลาและสติปัญญากับงานวิจัย บริการวิชาการ และให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ ต่อเนื่องและยั่งยืน จึงออกประกาศแนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 1. ประเภทของรางวัลและรางวัล กำหนดรางวัลและประเภทของรางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดประเภทของรางวัล ดังนี้ 1.1 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ที่มีค่าอ้างอิงรวมสูงสุด จำนวน 1 รางวัล 1.2 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ จำนวน 1 รางวัล 1.3 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ ที่มีค่าอ้างอิงรวมสูงสุด จำนวน 1 รางวัล 1.4 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับชาติ จำนวน 1 รางวัล 1.5 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านผลงานทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 รางวัล 1.6 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านผลงานวิชาการรับใช้สังคม จำนวน 2 รางวัล 1.7 รางวัลบุคลากรผู้สร้างผลงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล 1.8 รางวัลบุคลากรผู้สร้างผลงานหรือโครงการบริการวิชาการดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัล 2.1 เป็นบุคลากร นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเต็มเวลา ไม่เป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์เกษียณอายุราชการ หรือย้ายไปทำงานที่อื่นแล้ว ผู้ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ นักศึกษา และลูกจ้างโครงการวิจัย 2.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 2.3 ผู้เคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สามารถเสนอชื่อ หรือถูกเสนอชื่อรับการคัดเลือกเป็นบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ด้านเดิมได้อีกในทุกๆ 3 ปี 2.4 บุคลากร นักวิจัยหนึ่งคน มีสิทธิสมัครขอรับรางวัลได้เพียง 1 ด้านเท่านั้น 3. ขั้นตอนการสมัครและการดำเนินการคัดเลือก 3.1 การรับสมัครและคัดเลือก 3.1.1 หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาบุคลากร นักวิจัย ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือก กรอกข้อมูลตามแบบใบสมัครประกอบการพิจารณารับรางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://research.psru.ac.th/~rdi/ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานหรือเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 3.1.2 หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น และเสนอรายชื่อบุคลากร นักวิจัยในสังกัดที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ไม่จำกัดจำนวน พร้อมแนบใบสมัครและหลักฐานทุกรายการ จัดส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 3.2 การดำเนินการคัดเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมผลงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงครามที่ 537/2560) คณะกรรมการฯ จะดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาผลงานที่ได้ส่งผ่านจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และสถาบันวิจัยและพัฒนาจะประกาศผลให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากร นักวิจัยผู้ที่ได้รับรางวัลทราบต่อไป 4. เกณฑ์การพิจารณา 4.1 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีค่าอ้างอิงรวมสูงสุด 4.1.1 เป็นผลงานของบุคลากร นักวิจัยที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณา เสนอรายชื่อ 4.1.2 เป็นผลงานวิจัย (Research article) ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร วิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559 (ค.ศ. 2012 – 2016) โดยพิจารณาผลงานที่มีค่าผลรวมการอ้างอิงสูงที่สุดจะเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล 4.1.3 เป็นผลงานวิจัยที่นักวิจัยเป็นผู้นิพนธ์หลัก (Corresponding author) หรือเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First author) และเป็นผลงานวิจัยที่นักวิจัยมีที่อยู่ (Affiliation) เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 4.1.4 เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ได้มาจากการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ 4.2 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ 4.2.1 เป็นผลงานของบุคลากร นักวิจัยที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาเสนอรายชื่อ 4.2.2 เป็นผลงานวิจัย (Research article) ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร วิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559 (ค.ศ. 2012 – 2016) โดยพิจารณาคุณภาพของวารสารจากค่า Impact Factor เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ตามที่รายงานโดย ISI ซึ่งผลงานที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงที่สุดจะเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล 4.2.3 เป็นผลงานวิจัยที่นักวิจัยเป็นผู้นิพนธ์หลัก (Corresponding author) หรือเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First author) และเป็นผลงานวิจัยที่นักวิจัยมีที่อยู่ (Affiliation) เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 4.2.4 เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ได้มาจากการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ 4.3 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ ที่มีค่าอ้างอิงรวมสูงสุด 4.3.1 เป็นผลงานของบุคลากร นักวิจัยที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณา เสนอรายชื่อ 4.3.2 เป็นผลงานวิจัย (Research article) ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการไทย (Thai-Journal Citation Index; TCI) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559 (ค.ศ. 2012 – 2016) โดยพิจารณาผลงานที่มีค่าผลรวมการอ้างอิงสูงที่สุดจะเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล 4.3.3 เป็นผลงานวิจัยที่นักวิจัยเป็นผู้นิพนธ์หลัก (Corresponding author) หรือเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First author) และเป็นผลงานวิจัยที่ผู้นักวิจัยมีที่อยู่ (Affiliation) เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 4.3.4 เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ได้มาจากการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ 4.4 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับชาติ 4.4.1 เป็นผลงานของบุคลากร นักวิจัยที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณา เสนอรายชื่อ 4.4.2 เป็นผลงานวิจัย (Research article) ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร วิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการไทย (Thai-Journal Citation Index; TCI) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559 (ค.ศ. 2012 – 2016) โดยพิจารณาคุณภาพของวารสารจากค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง ซึ่งผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Thai-Journal Impact factor สูงที่สุดจะเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล 4.4.3 เป็นผลงานวิจัยที่นักวิจัยเป็นผู้นิพนธ์หลัก (Corresponding author) หรือเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First author) และเป็นผลงานวิจัยที่นักวิจัยมีที่อยู่ (Affiliation) เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 4.4.4 เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ได้มาจากการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ 4.5 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านผลงานทรัพย์สินทางปัญญา 4.5.1 เป็นผลงานของบุคลากร นักวิจัยที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณา เสนอรายชื่อ 4.5.2 ผลงานสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่นำมาเสนอขอรับรางวัล ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ระบุในใบประกาศจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม และต้องมีชื่อผู้เสนอขอรับรางวัลเป็นส่วนหนึ่งของผู้ประดิษฐ์ 4.5.3 เป็นผลงานสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ได้รับใบประกาศซึ่งระบุวันออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ระหว่าง 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (นับผลงานตามปีปฏิทิน) 4.5.4 ผลงานสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในการศึกษาของนักวิจัย 4.6 รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านผลงานวิชาการรับใช้สังคม 4.6.1 เป็นผลงานของบุคลากร นักวิจัยที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณา เสนอรายชื่อ 4.6.2 เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นำไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือ เป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน ทั้งนี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหากำไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ 4.6.3 ผลงานที่นำมาเสนอขอรับรางวัล ต้องไม่เป็นผลงานที่ได้มาจากการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ 4.7 รางวัลบุคลากรผู้สร้างผลงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดีเด่น 4.7.1 เป็นผลงานของบุคลากร นักวิจัยที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณา เสนอรายชื่อ 4.7.2 เป็นผลงานดีเด่นของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่มีผลกระทบด้านบวกต่อชุมชนในด้านเศรษฐกิจ/ ชุมชน/ วัฒนธรรม 4.7.3 เป็นผลงานหรือโครงการที่มีการบูรณาการกับการวิจัยและหรือการเรียนการสอน 4.7.4 เป็นผลงานที่มีผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในช่วงปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 4.8 รางวัลบุคลากรผู้สร้างผลงานหรือโครงการบริการวิชาการ ดีเด่น 4.8.1 เป็นผลงานของบุคลากร นักวิจัยที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณา เสนอรายชื่อ 4.8.2 เป็นผลงานดีเด่นของโครงการบริการวิชาการ ที่มีผลกระทบด้านบวกต่อชุมชนในด้านเศรษฐกิจ/ ชุมชน/ วัฒนธรรม 4.8.3 เป็นผลงานหรือโครงการที่มีการบูรณาการกับการวิจัยและหรือการเรียนการสอน 4.8.4 เป็นผลงานที่มีผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ในช่วงปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 5. ประกาศผลการคัดเลือกฯ และการมอบรางวัล 5.1 มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 5.2 การมอบรางวัลจะดำเนินการในวันประชุมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2560 ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2560 (นายสาคร สร้อยสังวาลย์) อธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook