ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Learning without borders: exploiting the affordances of mobile technologies for learning in marginalised, remote and non-formal settings


วันที่ 30  มิถุนายน  2560
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 299 ครั้ง     มหาวิทยาลัยสุฏขทัยธรรมาธิราช ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง Learning without borders: exploiting the affordances of mobile technologies for learning in marginalised, remote and non-formal settings ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2560 ณ Maekok River Village Centre  จังหวัด เชียงใหม่  ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับ University of Hull สหราชอาณาจักร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่จากประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ เพื่อแบ่งปันความเชียวชาญด้านการวิจัย และการสร้างเครือข่ายและนำเสนอผลงานวิจัยของตนในรูปแบบต่างๆ  โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
          1. เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 10 ปี
          2. ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
          3. มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีไปใช้ในการสอนและการทำวิจัย
          4. มีความสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี ทั้งด้านการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง
          5. สามารถเข้าร่วมทำกิจกรรม (ออนไลน์) ก่อนและหลังการประชุมฯ
          6. สามารถเข้าร่วมการประชุมฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่จัดการประชุม
     **ผู้จัดการประชุมจะรับผิดชอบค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พักและค่าอาหาร

     สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://thailandnewton.weebly.com/ และส่งใบสมัครทางอีเมล์ C.M.Mckinlay@hull.ac.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
     สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางรััตน์ทพิย์ ผูกเกษร โทรศัพท์ 02 504 7171 หรืออีเมล์ if.proffice@stou.ac.thลิงก์เพิ่มเติม : http://thailandnewton.weebly.com/


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.