ข่าวประชาสัมพันธ์

Learning without borders: exploiting the affordances of mobile technologies for learning in marginalised, remote and non-formal settings

30 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 344 ครั้ง


     มหาวิทยาลัยสุฏขทัยธรรมาธิราช ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง Learning without borders: exploiting the affordances of mobile technologies for learning in marginalised, remote and non-formal settings ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2560 ณ Maekok River Village Centre  จังหวัด เชียงใหม่  ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับ University of Hull สหราชอาณาจักร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่จากประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ เพื่อแบ่งปันความเชียวชาญด้านการวิจัย และการสร้างเครือข่ายและนำเสนอผลงานวิจัยของตนในรูปแบบต่างๆ  โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
          1. เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 10 ปี
          2. ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
          3. มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีไปใช้ในการสอนและการทำวิจัย
          4. มีความสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี ทั้งด้านการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง
          5. สามารถเข้าร่วมทำกิจกรรม (ออนไลน์) ก่อนและหลังการประชุมฯ
          6. สามารถเข้าร่วมการประชุมฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่จัดการประชุม
     **ผู้จัดการประชุมจะรับผิดชอบค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พักและค่าอาหาร

     สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://thailandnewton.weebly.com/ และส่งใบสมัครทางอีเมล์ C.M.Mckinlay@hull.ac.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
     สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางรััตน์ทพิย์ ผูกเกษร โทรศัพท์ 02 504 7171 หรืออีเมล์ if.proffice@stou.ac.thลิงก์เพิ่มเติม : http://thailandnewton.weebly.com/
แชร์ข่าวนี้บน facebook