ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายเกษตร สกว. ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย "การพัฒนาชุดตรวจสอบจุลชีววิทยาอย่างรวดเร็วเพื่อการเฝ้าระวังความเสี่ยงของเนื้อสุกรในกรุงเทพมหานคร"


วันที่ 29  มิถุนายน  2560
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 272 ครั้งฝ่ายเกษตร สกว. ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย "การพัฒนาชุดตรวจสอบจุลชีววิทยาอย่างรวดเร็วเพื่อการเฝ้าระวังความเสี่ยงของเนื้อสุกรในกรุงเทพมหานคร"
โดยมี รศ.น.สพ.ดร ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ เป็นหัวหน้าโครงการ

ซึ่งระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง (Risk monitoring system) ของในเนื้อสุกรมีบทบาทที่สำคัญในการสะท้อนให้หน่วยงานของราชการที่มีทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแจ้งเตือนความปลอดภัยของอาหารทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายสาธารณสุข ได้ทราบถึงสถานภาพการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในเนื้อสุกร อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของการเฝ้าระวังติดตามระดับการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ คือ การเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรเพื่อส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ที่ต้องใช้เวลานาน ไม่สะดวก ค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นหากมีการพัฒนาชุดตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเนื้อสุกรที่ให้ผลการตรวจที่รวดเร็ว ชัดเจนและราคาย่อมเยา ก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล ผู้ประกอบการทุกขั้นตอนในการผลิตเนื้อสุกรรวมถึงผู้บริโภค สามารถทำงานร่วมกันในการจัดการด้านความปลอดภัยของเนื้อสุกรที่เขียงตลาดสด จึงเท่ากับเป็นการส่งเสริมด้านความสะอาดของอาหารที่ได้จากปศุสัตว์ ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรักษาความมั่นคงทางอาหารไว้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานเนื้อสุกร พึ่งพิจารณาระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อลดปัญหาของโรคอาหารเป็นพิษดังกล่าวลงและส่งเสริมการบริโภคเนื้อสุกรที่มีคุณภาพด้วย

ในโครงการวิจัยนี้ได้พัฒนาชุดตรวจสอบจุลชีววิทยาอย่างรวดเร็วเพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในเนื้อสุกร มีคุณสมบัติเหมาะสม คือ ผลการตรวจที่รวดเร็ว ชัดเจนและราคาย่อมเยา โดยสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่และเริ่มทดลองชุดตรวจสอบอย่างรวดเร็วกับเนื้อสุกรแล้ว

วีดิโอการใช้ชุดทดสอบฯ ตาม link ด้านล่าง

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/AgriculturalDivision.ThailandResearchFund/videos/731923323675465/


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.