ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายเกษตร สกว. ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย "การพัฒนาชุดตรวจสอบจุลชีววิทยาอย่างรวดเร็วเพื่อการเฝ้าระวังความเสี่ยงของเนื้อสุกรในกรุงเทพมหานคร"

29 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 417 ครั้ง


ฝ่ายเกษตร สกว. ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย "การพัฒนาชุดตรวจสอบจุลชีววิทยาอย่างรวดเร็วเพื่อการเฝ้าระวังความเสี่ยงของเนื้อสุกรในกรุงเทพมหานคร"
โดยมี รศ.น.สพ.ดร ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ เป็นหัวหน้าโครงการ

ซึ่งระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง (Risk monitoring system) ของในเนื้อสุกรมีบทบาทที่สำคัญในการสะท้อนให้หน่วยงานของราชการที่มีทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแจ้งเตือนความปลอดภัยของอาหารทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายสาธารณสุข ได้ทราบถึงสถานภาพการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในเนื้อสุกร อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของการเฝ้าระวังติดตามระดับการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ คือ การเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรเพื่อส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ที่ต้องใช้เวลานาน ไม่สะดวก ค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นหากมีการพัฒนาชุดตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเนื้อสุกรที่ให้ผลการตรวจที่รวดเร็ว ชัดเจนและราคาย่อมเยา ก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล ผู้ประกอบการทุกขั้นตอนในการผลิตเนื้อสุกรรวมถึงผู้บริโภค สามารถทำงานร่วมกันในการจัดการด้านความปลอดภัยของเนื้อสุกรที่เขียงตลาดสด จึงเท่ากับเป็นการส่งเสริมด้านความสะอาดของอาหารที่ได้จากปศุสัตว์ ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรักษาความมั่นคงทางอาหารไว้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานเนื้อสุกร พึ่งพิจารณาระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อลดปัญหาของโรคอาหารเป็นพิษดังกล่าวลงและส่งเสริมการบริโภคเนื้อสุกรที่มีคุณภาพด้วย

ในโครงการวิจัยนี้ได้พัฒนาชุดตรวจสอบจุลชีววิทยาอย่างรวดเร็วเพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในเนื้อสุกร มีคุณสมบัติเหมาะสม คือ ผลการตรวจที่รวดเร็ว ชัดเจนและราคาย่อมเยา โดยสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่และเริ่มทดลองชุดตรวจสอบอย่างรวดเร็วกับเนื้อสุกรแล้ว

วีดิโอการใช้ชุดทดสอบฯ ตาม link ด้านล่าง

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/AgriculturalDivision.ThailandResearchFund/videos/731923323675465/
แชร์ข่าวนี้บน facebook