ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญโหวต Mascot ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย เพื่อเป็นตัวแทน Mascot ของการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560"


วันที่ 26  มิถุนายน  2560
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 330 ครั้งขอเชิญโหวต Mascot ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย 
เพื่อเป็นตัวแทน Mascot ของการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560"

( Thailand Research Expo 2017 ) 
(หมดเขตร่วมโหวต ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 24.00 น.)

คลิกโหวต มาสคอตได้ที่ลิ้งก์นี้ > > http://researchexpo.nrct.go.th/

         น้อง IDEA
         ออกแบบ “ น้อง IDEA ” โดยใช้เด็กเป็นตัว MASCOT สื่อถึงเยาชน เด็กรุ่นใหม่ ซึ่งต่อไปจะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ มีความใฝ่รู้ที่จะค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ และสวมชุดที่มีลักษณะเหมือนหุ่นยนต์ สื่อถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี...                                                 
 
 น้องฟันเฟือง

มาสคอตชื่อ “น้องฟันเฟือง” เป็นรูปฟันเฟือง สื่อถึงนักวิจัย และงานวิจัยที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้า การหมุนของฟันเฟือง เป็นลักษณะวงกลม อันหมายถึงพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความสำเร็จ...
 
   Mr.Knowledge

“Mr. Knowledge” เป็นมาสคอตรูปนกฮูกสวมชุดนักวิจัย นกฮูกสื่อถึงผู้มีความรอบรู้ สัญลักษณ์แห่งสติปัญญาในชุดนักทดลอง หมายถึงนักวิจัยไทย ที่มีความรอบรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานวิจัย นำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญ...
 
  น้อง BEAKER

มาสคอต “น้อง BEAKER ” หรือ “น้องตุ่ม” ซึ่งเป็นวัวที่ได้รับพระราชทานชื่อจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นลูกโคพันธุ์โฮล์สไตน์ฟรีเชียน หรือพันธุ์ขาว-ดำ ซึ่งถูกเลี้ยงดูภายใน โครงการชั่งหัวมัน 
ตามพระราชดำริ... 
   บุษราคัม

บุษราคัม เป็นชื่อเรียกหอยทากต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เพิ่งค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นหอยชนิดใหม่ของโลก โดยได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คำว่า บุษราคัม มีความหมายทั้งในเชิงวิชาการ ทางวิวัฒนาการ..
 
   Mr.frog

กบมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ 3 ด้าน 1) สัญลักษณ์แห่งการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม เทียบเคียงได้กับนักวิจัยต้องมีคุณสมบัติในการปรับตัวตามโจทย์การวิจัยที่มีการที่มีการเปลี่ยนแปลง 2) สัญลักษณ์แห่งการก้าวกระโดด เทียบเคียงได้กับการ...

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://researchexpo.nrct.go.th/


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.