ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Food Valley ประจำปีงบประมาณ 2561

26 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 370 ครั้ง


มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงหารวิจัย Food Valley ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยในรายละเอียดข้อเสนอโครงการจะต้องมีคุณลักษณะ 3 ข้อ ดังนี้
     1.  มีความร่วมมือของ 3 กลุ่มหลักได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
     2. เป็นการวิจัยทีั่ต้องมีขั้นตอนและกระบวนการพัฒนา ได้แก่
          2.1  การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
          2.2  การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
          2.3  การวิจัยเชิงนโยบาย
     3. มีการประเมินความคุ้มค่าของงานวิจัย

     และโครงการต้องมีรายละเอียด ตัวชี้วัด ที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาในเชิงพาณิชย์ของภาคเอกชนได้จริง

     ทั้งนี้ ขอให้นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยของ สกว. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ประกอบไปด้วยเอกสารดังนี้

     1. ข้อเสนอโครงการ สกว. (แบบ Full Paper เป็น File Word)                                         จำนวน 1 ชุด
     2. แบบฟอร์มการคิดงบประมาณ                                                                                   จำนวน 1 ชุด
     3. Flow Chart สรุปภาพรวมการดำเนินโครงการ                                                            จำนวน 1 ชุด
     4. หนังสือแสดงความประสงค์การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากผู้ประกอบการ             จำนวน 1 ชุด
     
     สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.research.nu.ac.th/th/download/ ส่วนแบบฟอร์ม โดยขอให้ส่งข้อเสนอโครงการมายัง กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ทาง E-mail : Research_1972@hotmail.com เพื่อที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณ พิมพ์ลดา สิงหเรศ โทรศัพท์ 055968614 ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.research.nu.ac.th/th/download/
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook