ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักวิจัยส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

10 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 706 ครั้ง


     ด้วยโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชุปถัมป์ จะจัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
     ในการนี้ทางโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญชวนมหาวิทยาลัยท่าน ส่งโครงร่างวิจัย เพื่อรับพิจารณาสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว
     กำหนดส่งแบบข่้อเสนอโครงการวิจัย ความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4 มายัง เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และประกาศผลให้ทราบทางอีเมล์ที่ผู้เสนอขอทุนแจ้งเข้ามา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook