ข่าวประชาสัมพันธ์

สกว. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 [ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร]

02 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 1139 ครั้ง
สกว. หนึ่งในสมาชิกของ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) หรือ http://www.nrms.go.th พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัยจำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นี้เท่านั้น

กรอบการวิจัยของ สกว. ที่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า 8 ด้าน ประกอบด้วย :

 1. ยางพารา

  • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

   เรียน ผู้ประสานงานชุดโครงการยางพารา
   สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา
   ห้อง 516 ชั้น 5 อาคาร อาคารสุขประชา วาจานนท์
   ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   กลุ่มเรื่อง ยางพารา

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2940-7271 มือถือ : 099-320-1578 E-mail:rubberproject.trf@gmail.com

 2. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

  • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

   เรียน ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
   ชั้น 7 ห้อง 730 อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   50 ถนนงามวงศ์วาน เขตลาดยาว แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   นายสุทธิศักดิ์ นิลรอด โทรศัพท์ 0 2940 51880 2940 6572 และ 08 6767 4555 โทรสาร 02-940-5188 E-mail : trf.thm@gmail.comhttp://thm.trf.or.th

 3. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

   เรียน ผู้ประสานงานสำนักโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
   สำนักโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
   ชั้น 2 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
   เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
   กลุ่มเรื่อง โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   • ผศ. ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ โทรศัพท์ 08 6996 1653 โทรสาร 034 351541 E-mail : fengwpc@ku.ac.th
   • ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์ โทรศัพท์ 09 1753 6064 โทรสาร 034 351541 E-mail : kittichai.athi@gmail.com
   • นายวีระพงษ์ กระแสธีป โทรศัพท์ 08 5845 4556 โทรสาร 034 351541 E-mail : logku.trf@gmail.comtatingtong_ku@hotmail.com
 4. อ้อยและน้ำตาล

  • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

   เรียน รศ. ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา
   ฝ่าย การวิจัยมุ่งเป้า สานักประสานงานชุดโครงการอ้อยและน้ำตาล
   ห้อง 3410 ชั้น 4 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
   กลุ่มเรื่อง อ้อยและน้ำตาล

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   รศ. ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2942 8861 E-mail : kusugarproject@gmail.com

 5. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

  • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

   เรียน สำนักประสานงานชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
   สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ห้อง 216 ชั้น 2 อาคาร สถาบัน 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330
   กลุ่มเรื่อง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   • น.ส. สุพรรษา โตอารีย์ โทรศัพท์ 09 3183 3367
   • นายวีรวรรธ วรรธนอมรกุล โทรศัพท์ 09 2553 3098 E-mail : trf.dgji@gmail.comhttp://www.trfsme.com
 6. มนุษยศาสตร์

  • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

   เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์
   เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
   กลุ่มเรื่อง มนุษยศาสตร์

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   น.ส.วสุภรณ์ อำพนนวรัตน์ โทรศัพท์ 0 2278 8200 ต่อ 8376 โทรสาร 0 2298 0476 E-mail : wasuporn@trf.or.th 

  • แผนที่หน่วยบริหารทุน http://www.trf.or.th/contact
 7. ประชาคมอาเซียน

  • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

   เรียน ผศ. ดร.ศุทธิดา ชวนวัน (ผู้ประสานงานมุ่งเป้าอาเซียนฯ)
   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา
   อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
   กลุ่มเรื่อง ประชาคมอาเซียน 

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   น.ส.วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย โทรศัพท์ 08 7400 1005 โทรสาร 0 2441 9333 E-mail : warawan.tha@gmail.com

  • แผนที่หน่วยบริหารทุน http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/Images/mu-map-2.png
 8. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

  • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

   เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม
   ฝ่ายชุมชนและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์
   เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
   กลุ่มเรื่อง การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   น.ส.ภัทรา ทิพย์ภาระ โทรศัพท์ 0 2278 8234 E-mail : patara@trf.or.th 

  • แผนที่หน่วยบริหารทุน http://www.trf.or.th/contact

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2097ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/10876-trf-by-nrms-call-for-8-groups-research-proposal-2561
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook