ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กำหนดการลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย วันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ.2560


วันที่ 28  มีนาคม  2560
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 485 ครั้งกำหนดการลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย วันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ.2560

     สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดวันเซ็นสัญญารับทุนกองทุนวิจัยดังกล่าว ในวันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ.2560 แบ่งเป็น

          วันพุธ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย
          โดยผู้รับทุนต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้
               1. แบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ฉบับ (เซ็นชื่อด้วยปากกา ห้ามเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์) พร้อมซีดีบันทึกข้อมูลไฟล์ word และ pdf จำนวน 1 แผ่น
               2. สำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 3 ชุด
               3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน (เปิดบัญชีในชื่อโครงการฯ) จำนวน 3 ชุด
               4. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงนามในสัญญาแทนให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจจากหน่วยงานโดยระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา พร้อมสำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้มอบอำนาจ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
          มาลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ณ ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ในเวลาราชการ
**นักวิจัยที่ส่งเอกสารมาภายในวันที่ 13 มีนาคม 2560 แล้ว ไม่ต้องเตรียมเอกสารข้อ 1-4 มา 
           วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 เภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา พร้อม อ.ที่ปรึกษา
          โดยผู้รับทุนต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้
               1. แบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ฉบับ (เซ็นชื่อด้วยปากกา ห้ามเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์) พร้อมซีดีบันทึกข้อมูลไฟล์ word และ pdf จำนวน 1 แผ่น
               2. สำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ของ
                  - อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 3 ชุด
                  - นักศึกษา จำนวน 2 ชุด/คน
               3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกชื่อบัญชีอาจารย์ที่ปรึกษา (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน จำนวน 3 ชุด
               4. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงนามในสัญญาแทนให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจจากหน่วยงานโดยระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา พร้อมสำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้มอบอำนาจ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
          มาลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ณ ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ในเวลาราชการ
**นักวิจัยที่ส่งเอกสารมาภายในวันที่ 13 มีนาคม 2560 แล้ว ไม่ต้องเตรียมเอกสารข้อ 1-4 มา 

     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่ 055-267038 หรือ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7230


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.