ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต” ประจำปีงบฯ 2560


วันที่ 13  มีนาคม  2560
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 294 ครั้งTRFlogo2556

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ภายใต้โครงการ

“การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต” ประจำปีงบประมาณ 2560

หลักการและเหตุผล

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง หรือ เพิ่มความสามารถในการรับมือต่อสถานการณ์เสี่ยงจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตอันเป็นผลสืบเนื่องจากภาวะโลกร้อนที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้น และ/หรือ เพิ่มความสามารถในการฟื้นคืนของระบบเศรษฐกิจสังคมจากภาวะอากาศรุนแรงซึ่งอาจทวีความรุนแรงหรือมีความถี่สูงขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาสภาพภาวะอากาศรุนแรงนี้ในบริบทของภูมิอากาศ กล่าวคือ คำนึงถึงผลสืบเนื่องที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมตกอยู่ในภาวะเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงความรุนแรง หรือ ความถี่ของภาวะสภาพอากาศในห้วงเวลาหนึ่งที่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจแลสังคมของประเทศ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ จะทำให้ภาคส่วน หรือกลุ่มเศรษฐกิจ-สังคมตกอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือมีรูปแบบความเสี่ยง (Risk profile) ที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน ดังนั้น การวางแผนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะต้องขึ้นอยู่บนฐานความเข้าใจถึงความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยมีบริบทที่ชัดเจน ทั้งนี้การปรับตัวอาจไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อรักษาสถานภาพปัจจุบันไว้ แต่เพื่อให้แน่ใจได้ว่าระบบเศรษฐกิจและสังคมจะพัฒนาไปในทางที่มีความมั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตมากขึ้นโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตระยะยาว ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจและสังคม หรือ เพื่อให้แผนงานหรือยุทธศาสตร์ต่างๆ มีความทนทานต่อสถานการณ์ในอนาคต กล่าวคือ ยังคงที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เป้าหมายของชุดโครงการ

 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของการวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558-2593 และสามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในการประกอบการวางยุทธศาสตร์หรือแผนการดำเนินงานที่อาจมีผลสืบเนื่องในระยะยาวภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของอนาคต โดยการศึกษาวิจัยในรูปแบบ Multi-disciplinary / transdisciplinary research
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวคิดใหม่ๆ ในการวางแผนที่จะมีผลสืบเนื่องต่ออนาคตระยะยาว ได้แก่ visioning process / robust decision making / adaptive planning เป็นต้น

ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย

นักวิจัยอาจพิจารณากรอบงานวิจัยดังต่อไปนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการวิจัย โดยเลือกพัฒนางานวิจัยภายใต้กรอบใดกรอบหนึ่ง หรืออาจพัฒนากรอบโครงการวิจัยขึ้นเอง

 1. การศึกษาเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่ (Area Based Approach) (เช่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ ลุ่มน้ำ) ภายใต้กรอบการศึกษาแบบ integrated study – holistic approach
 2. การศึกษาเชิงภาคส่วน (Sectoral Based Approach) (เช่น ภาคส่วนการเกษตร การท่องเที่ยว การตั้งถิ่นฐาน ฯลฯ) โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของภาคส่วนนั้นต่อภาวะอากาศแปรปรวนในอดีตถึงปัจจุบัน และวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และกำหนดแนวทางการรับมือต่อสถานการณ์เสี่ยงนั้นๆ ภายใต้เงื่อนไขอนาคต
 3. การศึกษาด้านกลไกต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรมในการช่วยบริหารจัดการความเสี่ยง
 4. การศึกษาด้านการประเมินความสูญเสียและความเสียหาย (Loss and Damage) ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอาจทำการศึกษาถึงการพัฒนากรอบแนวคิด (Framework) และวิธีการ (Method) การประเมินความสูญเสียและความเสียหาย
 5. การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่มีผลสืบเนื่องในระยะยาว เพื่อค้นหาช่องว่างในนโยบาย และเสนอแนะแนวทางในการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำเสนอผลการวิเคราะห์การบูรณาการประเด็นดังกล่าวในนโยบายนั้นๆ หรือ แผนยุทธศาสตร์นั้นๆ ว่าจะสามารถทำให้นโยบายหรือยุทธศาสตร์นั้นๆ มีความเข้มแข็งขึ้นอย่างไรในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงสถาบันต่อการขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้แก่สังคมหรือระบบเศรษฐกิจในระยะยาว
 6. การศึกษากรอบแนวคิดใหม่ หรือวิธีการใหม่ หรือเครื่องมือใหม่ ในการประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนการวางแผนภายใต้เงื่อนไขของความไม่แน่นอนของอนาคต

*** โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน รายละเอียดประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัย ***

ระยะเวลาโครงการ ไม่เกิน 1-2 ปี

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

 1. ผู้เสนอขอรับทุนเป็นนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ หรือนักวิจัยอิสระ
 2. ผู้เสนอขอรับทุนต้องไม่เป็นผู้ต้องห้ามขอรับทุนของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานให้ทุนวิจัยของรัฐ

อนึ่ง ข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนต้องเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นอยู่ก่อนแล้ว หรือหากอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโดยหน่วยงานอื่น/หรือฝ่ายฯ อื่นของ สกว. ผู้เสนอขอรับทุนต้องแจ้งรายละเอียดให้รับทราบโดยครบถ้วน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. โครงการวิจัยด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นต่างๆ
 2. องค์ความรู้ใหม่ในด้านการประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ๆ ในการศึกษาการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ขับเคลื่อนการวางแผนระยะยาวภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน / การประเมินความเสี่ยงของภาคส่วนต่างๆ / การประเมินความสูญเสีย – ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

การส่งข้อเสนอโครงการสามารถส่งได้ตามช่องทาง ดังนี้

ทางอีเมล์ jariya_th@start.or.th (ก่อนเวลา 17.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2560)

(ใช้ชื่อหัวข้อเรื่อง เอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จาก ... ชื่อ ...)

หมายเหตุ :

ทั้งนี้ ข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัยจะถูกคัดกรองและข้อเสนอเชิงหลักการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไป

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่: จริยา ฐิติเวศน์ โทร 0-2218-9465 / jariya_th@start.or.th

Attachments:
File Description Downloads
Download this file (TOR_Research_Proposal-Climate_Change_Adaptation_2017.pdf)TOR Research Proposal ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ” ประจำปีงบประมาณ 2560 241
Download this file (Call_for_Concept_Paper-Climate_Change_Adaptation_2017.pdf)Call for Concept Paper รายละเอียดประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัย “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ” 271

 


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.