ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0”


วันที่ 13  มีนาคม  2560
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 527 ครั้งประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

โครงการ “การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0”

หลักการและเหตุผล

โครงสร้างเศรษฐกิจไทยในอดีตที่ผ่านมา สามารถแบ่งออกได้เป็นสามยุคด้วยกัน คือ ไทยแลนด์ 1.0 ที่เน้นหนักไปด้านการเกษตร ไทยแลนด์ 2.0 ที่เน้นหนักไปด้านอุตสาหกรรมเบา และปัจจุบัน ไทยแลนด์ 3.0 ที่เน้นไปที่อุตสาหกรรมหนัก ซึ่งเมื่อพิจารณาการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของโลกในยุคปัจจุบัน พบว่า โครงสร้างเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเป็นอยู่ ไม่อาจตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทัน ส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” หรือที่เรียกกับว่า ไทยแลนด์ 4.0 ขึ้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ มีความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปรับเปลี่ยนโครงการเศรษฐกิจ จากกิจกรรมเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำ ไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง จึงมีความประสงค์จะที่จะรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องประเด็นต่อไปนี้

 1. การปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม (Reindustrialization)
 2. การลดขนาดภาคอุตสาหกรรม (Deindustrialization)
 3. ประเด็นอื่นๆที่ส่งผลต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อให้มีการศึกษาวิจัยในประเด็นที่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ในประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ให้ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ที่มีผลกระทบต่อไทยอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย

เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่เลือกศึกษาเฉพาะประเด็นที่นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ทางฝ่ายระบุ มีการติดตามข่าวสาร และ/หรือ การทำวิจัยระยะสั้นเพื่อตอบคำถามเร่งด่วนหรือโจทย์วิจัยสำคัญได้ กล่าวโดยสรุปกิจกรรมของโครงการ “การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0” ประกอบด้วย

 1. การทำวิจัยประเด็นสำคัญที่ฝ่ายระบุ
 2. การ Monitor (ข่าวสาร/เหตุการณ์/การวิเคราะห์ ฯลฯ)
 3. การทำวิจัย (โจทย์เร่งด่วน/โจทย์สำคัญ ฯลฯ)

ระยะเวลาโครงการ ไม่เกิน 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

 1. ผู้เสนอขอทุนเป็นนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในประเทศไทย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ หรือนักวิจัยอิสระ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เสนอขอรับทุนวิจัย
 2. ผู้เสนอขอทุนต้องเป็นนักวิจัยหลักของโครงการ (หัวหน้าโครงการ) และมีประสบการณ์วิจัยเกี่ยวข้องกับประเด็น ที่เสนอขอรับทุนวิจัย

อนึ่ง ข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนต้องเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นอยู่ก่อนแล้ว หรือหากอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโดยหน่วยงานอื่น/หรือฝ่ายฯ อื่นของ สกว. ผู้เสนอขอรับทุนต้องแจ้งรายละเอียดให้ฝ่ายทราบโดยครบถ้วน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ผลการศึกษาวิจัยในประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้สามารถนำไปให้ประโยชน์ได้

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 15 เมษายน 2560

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

การส่งข้อเสนอโครงการสามารถส่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ทางอีเมล์ ( ก่อนเวลา 23.59 น. ของวันที่ 15 เมษายน 2560) ที่ sirisak@trf.or.th (กรณีส่งทางอีเมล์หากได้รับแล้ว สกว. จะตอบกลับอีเมล์ของท่าน)
 2. ทางไปรษณีย์ (พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณียากร ไม่เกินวันที่ 15 เมษายน 2560) โดยส่งมาที่

  ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
  ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์
  เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  (กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “ข้อเสนอโครงการ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0”)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณศิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์ (ฝ่าย 1) โทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8329 อีเมล์ sirisak@trf.or.th


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.