ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ทุนสนับสนุนวิจัย NECTEC


วันที่ 13  มีนาคม  2560
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 341 ครั้งวัตถุประสงค์

 

 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด การสร้างองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ รวมทั้ง การเลือกรับและปรับปรุง เทคโนโลยี วิธีการ และอุปกรณ์ จากต่างประเทศ ให้มีศักยภาพและเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ ในประเทศไทย
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การนำผลการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศไปใช้ใน การแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ และ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นต่อประเด็น 5 ด้าน ตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของ ศอ.
 • เพื่อส่งเสริมและยกระดับ ขีดความสามารถของบุคลากรไทย ในด้านการวิจัยและพัฒนา ผ่านการสนับสนุนทุนอุดหนุน การวิจัย และการประสานเครือข่ายความร่วมมือในการผลักดันงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ของ ศอ.

โปรแกรมที่ให้การสนับสนุน

 

สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเป็นอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับการพัฒนาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ สอดคล้องกับประเด็นมุ่งเน้นใน 5 ด้าน ตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของ ศอ.
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์หรือระบบที่เน้นความเป็นอัจฉริยะ เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับประเด็นมุ่งเน้นใน 5 ด้าน ตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของ ศอ.

ลักษณะของโจทย์วิจัยที่สนับสนุน

 

 • เป็นการวิจัยเพื่อสร้างหรือต่อยอด องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ที่มีความท้าทาย ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปต่อยอด และ/หรือ ประยุกต์ใช้ ได้มากกว่าหนึ่งด้าน โดยให้ความสำคัญกับ การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา และ การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี citation index ตลอดจนต้นแบบผลงานวิจัยสำหรับการสาธิต
 • เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับประเด็นมุ่งเน้นใน 5 ด้าน ตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของ ศอ. ประกอบด้วย
  1. Agriculture & Food (เกษตรและอาหาร)
   1. ระบบช่วยบริหารจัดการพื้นที่เกษตร
   2. แอปพลิเคชั่นเพื่อการเกษตรและการจัดทำทะเบียนเกษตรกร
   3. ระบบพยากรณ์เกษตรแม่นยำ ระบบพยากรณ์ เตือนภัยและสือสารข้อมูลเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต
   4. ระบบช่วยตรวจวินิจฉัย เชื้อก่อโรค / สารเคมีปนเปื้อน
   5. ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
   6. ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปอาหาร
  2. Manufacturing & Service Industries (อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ)
   1. หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
   2. ระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
   3. มอเตอร์และระบบขับเคลื่อน
   4. ระบบบริการ และบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
   5. การบริการเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  3. Health & Medicine (สุขภาพและการแพทย์)
   1. ระบบสารสนเทศและข้อมูลด้านข้อมูลด้านสุขภาพตลอดช่วงชีวิต
   2. เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์อัจฉริยะ
   3. ระบบและเครื่องอำนวยความสะดวก คนพิการ ผู้สูงอายุ
  4. Energy & Environment (พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
   1. ระบบบริหารจัดการพลังงาน/ระบบไมโครกริด (ส่วนหนึ่งของระบบสมาร์ทกริด)
   2. ระบบและอุปกรณ์ช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวข้าว
   3. ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ
   4. ระบบเตือนภัยที่ทันสถานการณ์
  5. Lifelong Education (การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต)
   1. ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
   2. ระบบและอุปกรณ์พื้นฐาน เพื่อเพิ่มการเข้าถึง ICT สำหรับชุมชน ชนบทและพื้นที่แนวชายขอบ
   3. คลังสารสนเทศภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 

 • นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ หรือบุคลากรที่อยู่ในสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ ตลอดจน องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (NGO) เช่น มูลนิธิหรือสมาคม โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ตรงตามสาขาที่ดำเนินการวิจัย และมีความพร้อมในด้านเวลาที่จะดำเนินโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากมีความร่วมมือกับนักวิจัยภายใน ศอ. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติโครงการ

*ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติโครงการ 2-4 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนและสอดคล้องของข้อเสนอโครงการ

การเปิดรับข้อเสนอโครงการ

ผู้เสนอโครงการสามารถจัด ทำเอกสารในรูปแบบ Word Processor File Format (*.doc, *.odt) หรือ Portable Document Format (*.pdf) กรุณาเลือก Download เอกสาร ได้ตามข้างล่างนี้

ดาวน์โหลด [PDF]

ดาวน์โหลด [DOC]

และส่งเอกสารมาที่

งานบริหารเทคโนโลยีฐาน (ppms@nectec.or.th)
ฝ่ายบริหารและสนับสนุนเทคโนโลยีฐาน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-564-6900 ต่อ 2400, 2403, 2405, 2497, 2499
โทรสาร: 02-564-6887

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.