ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและทุนบัณฑิตศึกษา


วันที่ 13  มีนาคม  2560
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 300 ครั้งไบโอเทคสนับสนุนการเสริมสร้างความสามารถในการทำวิจัยในระดับปริญญาตรี และการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในรูปแบบทุนปริญญานิพนธ์ และทุนบัณทิตศึกษา

ทุนปริญญานิพนธ์

ไบโอเทคร่วมกับโครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโน (YSTP) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนในระดับดีที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนระดับสูงและเป็นนักวิจัยอาชีพในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้ได้ทำวิจัยอย่างจริงจังร่วมกับนักวิจัยไบโอเทคผ่านการทำปริญญานิพนธ์ระยะเวลา 1 ปี โดยปริญญานิพนธ์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยของไบโอเทค หรือโครงการวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักวิจัยไบโอเทค

เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน ของทุกปี

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.nstda.or.th/ystp

ติดต่อ

ฝ่ายประสานงานหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์   0 2564 6700 ต่อ 3154
อีเมล์       rucd@biotec.or.th  

 

ทุนบัณฑิตศึกษา

ไบโอเทคร่วมกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) สนับสนุนการผลิตบุคลากรวิจัยในสถาบันการศึกษาของรัฐภายในประเทศ ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ผ่านการให้ทุนของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย เพื่อเน้นการเสริมฐานกำลังคนในงานวิจัยและมุ่งตอบสนองความต้องการบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยมีหลักการดำเนินงานคือ นักวิจัยไบโอเทคจะร่วมมือกับอาจารย์มหาวิทยาลัย ในการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและเอก ในหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกัน นักศึกษาจะเรียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนและทำวิจัยส่วนใหญ่ที่ไบโอเทค

เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.nstda.or.th/tgist 

ติดต่อ

ฝ่ายประสานงานหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์   0 2564 6700 ต่อ 3154
อีเมล์       rucd@biotec.or.th

 


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.