ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ทุนวิจัย BIOTEC


วันที่ 13  มีนาคม  2560
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 310 ครั้ง
ตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยที่ 3 (SPA III) (ปี 2560 – 2564) งานบริหารโปรแกรมเทคโนโลยีฐาน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจกระบวนการทำงานของสิ่งมีชีวิต (systems biology) เพื่อสร้างความสามารถในการควบคุมการทำงานของสิ่งมีชีวิต และต่อยอดให้เกิดการขยายขนาดการผลิตสารที่ต้องการ จึงแบ่งการทำงานออกเป็น 2 โปรแกรม ได้แก่

 • โปรแกรมเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology Technology) - เป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการควบคุมการทำงานของสิ่งมีชีวิตได้อย่างจำเพาะและมีประสิทธิภาพ และสร้างความสามารถในการขยายขนาดการผลิตสารที่ต้องการ โปรแกรมนี้ประกอบด้วย 2 แผนงานหลัก ได้แก่
  • การพัฒนาความสามารถในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลโอมิกส์ขนาดใหญ่แบบบูรณาการ (Integrated omics) เพื่อศึกษาระบบ/กลไกการทำงานของเซลล์ สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของชีววิทยาระบบ (systems biology) รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาเทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโอมิกส์หลายระดับร่วมกัน โดยมีขอบเขตเทคโนโลยีฐานที่มุ่งพัฒนาสร้างความสามารถ ได้แก่ เทคโนโลยีโอมิกส์ และเทคโนโลยีชีวสารสนเทศเพื่อจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลโอมิกส์ขนาดใหญ่
  • การพัฒนาความสามารถเทคโนโลยี และ/หรือเครื่องมือ เพื่อการดัดแปลง/ปรับเปลี่ยนรหัสพันธุกรรม และ/หรือปรับเปลี่ยนวิถีเมตาบอลิก (metabolic pathway) ในเซลล์เป้าหมายได้อย่างจำเพาะ เพื่อให้เซลล์มีคุณสมบัติตามต้องการ และ/หรือผลิตสารที่ต้องการในระดับห้องปฏิบัติการ รวมถึงการต่อยอดสร้างความสามารถ พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงเซลล์ในระดับขยายขนาด โดยมีขอบเขตเทคโนโลยีฐานที่มุ่งพัฒนาสร้างความสามารถ ได้แก่ เทคโนโลยีเพื่อการปรับเปลี่ยนวิถีสังเคราะห์สารเป้าหมาย และเทคโนโลยีการเลี้ยงเซลล์ในระดับขยายขนาด
 • โปรแกรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ (Biotechnology for advanced agroindustry program) - เป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เทคโนโลยีจีโนม เทคโนโลยีเซนเซอร์ เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (imaging technology) โปรแกรมนี้ประกอบด้วย 2 แผนงานหลัก ได้แก่
  • สร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรด้านพืช เช่น การใช้เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนยีนอย่างจำเพาะเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
  • สร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสนับสนุนอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์และอาหารสัตว์ เช่น การใช้เทคโนโลยีโอมิกส์เพื่อสร้างความรู้/ความเข้าใจในกลไกการทำงานของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตเจ้าบ้าน รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้พืชและสัตว์ปลอดโรค มีสุขภาพแข็งแรง

ขอบเขตเทคโนโลยีฐานที่มุ่งพัฒนาสร้างความสามารถ ได้แก่ 1) เทคโนโลยีดัดแปลง/ปรับเปลี่ยน จีโนมอย่างจำเพาะ (genome editing technology) 2) เทคโนโลยีในการหาความสัมพันธ์และเชื่อมโยงลักษณะพันธุกรรม (genotyping) และลักษณะทางกายภาพ (phenotyping) 3) เทคโนโลยีเพื่อความรู้ความเข้าใจในปฏิสัมพันธ์ (microbiome) และ 4) เทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์ เพื่อใช้เป็นโมเดลในการวิจัยพัฒนา และทดสอบ

ดาวน์โหลด แบบข้อเสนอโครงการวิจัย
ดาวน์โหลด คำอธิบายประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัยเทคโนโลยีฐานได้ที่
งานบริหารโปรแกรมเทคโนโลยีฐาน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2564 6700 ต่อ 3451 - 3455
โทรสาร 0 2564 6850
E-mail: PTM@biotec.or.th


สำหรับโครงการวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อตอบสนองคลัสเตอร์เป้าหมายของ สวทช. ได้แก่

  1. คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร
  2. คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  3. คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์
  4. คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส
  5. คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  

สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนได้จาก ฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (Cluster and Program Management Division) หรือ CPM ได้ที่

ฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3430-3432
โทรสาร 0 2564 6704
เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/industrial-research


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.