ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

10 มีนาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 5583 ครั้ง
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17
 
“บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
 
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
 
ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 
 
กำหนดการนำเสนอบทความวิจัย
 
● เปิดรับบทความวิจัย
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2560
 
● แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย
   15 มิถุนายน 2560
 
● นักวิจัยส่งบทความวิจัยหรือโปสเตอร์ฉบับแก้ไข
   30 มิถุนายน 2560
 
● ประกาศกำหนดการการนำเสนอผลงานวิจัย
   10 กรกฎาคม 2560
 
● ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ
   21 กรกฎาคม 2560
 
 
 
กลุ่มสาขาของผลงานวิจัย
 
● กลุ่มการศึกษา
 
● กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
● กลุ่มวิทยาการจัดการ และการสื่อสาร
 
● กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
 
● กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 
● กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
 
● กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน ฯลฯ
 
 
 
หมายเหตุ  บทความฉบับเต็มมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าตีพิมพ์ลงวารสารในฐาน TCI กลุ่ม 1, กลุ่ม 2 และรายงานสืบเนื่องการประชุม
 
 
 
อัตราค่าลงทะเบียน
 
ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์
 
● ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
 
   - บุคคลทั่วไป 3,000 บาท
 
   - อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย 2,500 บาท
 
   - อาจารย์/นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 1,200 บาท
 
   - นักศึกษาทั่วไป 2,000 บาท
 
   - นักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 
 
● วันที่ 16-30 พฤษภาคม 2560
 
   - บุคคลทั่วไป 3,500 บาท
 
   - อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย 3,000 บาท
 
   - อาจารย์/นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 1,500 บาท
 
   - นักศึกษาทั่วไป 2,500 บาท
 
   - นักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)
 
● ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม
 
   - บุคคลทั่วไป 1,000 บาท
 
   - อาจารย์/นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 500 บาท
 
   - นักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 
 
 
 
อ่านรายละเอียดได้ที่  http://gnru2017.psru.ac.th/project-info.php
 
ติดต่อสอบถามโทร 055-241711
 
เว็บไซต์หลัก (โครงการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ครั้งที่ 17) http://gnru2017.psru.ac.th/แชร์ข่าวนี้บน facebook