ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ชุด “โครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2560


วันที่ 24  กุมภาพันธ์  2560
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 339 ครั้งTRFlogo2556

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ภายใต้ชุด “โครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2560

หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยได้ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนต่างๆ ดำเนินงานภายใต้ชื่อ “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(คอบช.)”ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทุนแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศได้อนุมัติการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่ สกว.เป็นผู้บริหารจัดการงานวิจัยที่มุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560 นั้น

หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จึงมีความประสงค์ที่จะประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้กรอบการวิจัย ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

 1. สร้างความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ที่เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย
 2. สร้างความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของสังคมไทย
 3. สร้างสรรค์วรรณกรรม เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

กรอบวิจัย

1. มนุษยศาสตร์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี

การนำวรรณกรรม ศิลปะ ความเชื่อ ตำนาน หลักธรรมในศาสนาและคติชน วิถีชีวิตของคนในอดีตและสังคมร่วมสมัย มาวิเคราะห์ วิพากษ์ เพื่อสังเคราะห์ให้ได้แนวคิด ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดี โดยอาจให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคนต่อไปด้วย

2. มนุษยศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

การนำประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปกรรม ภาษา ปรัชญา ความเชื่อ หลักธรรมในศาสนาและคติชน วิถีชีวิต มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้แนวคิด ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

3. การพัฒนาวรรณกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคนไทยที่มีความรับผิดชอบ

การเสนอประเด็นปัญหาของสังคมไทยร่วมสมัย นำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อให้ได้แนวคิดและนำมาสร้างวรรณกรรมที่สะท้อนปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อสร้างคนไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลผลิต

 1. องค์ความรู้และ/หรือผลผลิตที่เป็นรูปแบบจากการศึกษากระบวนการด้านมนุษยศาสตร์ ที่จะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี
 2. องค์ความรู้และ/หรือผลผลิตที่เป็นรูปแบบจากการศึกษากระบวนการด้านมนุษยศาสตร์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของสังคมไทย
 3. วรรณกรรมที่สะท้อนปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไข ทำให้เกิดการพัฒนาความรับผิดชอบของคนไทยต่อสังคม

นิยามศัพท์ : “วรรณกรรม” คือ วรรณคดีอันเกิดจากการคิด จินตนาการ เรียบเรียง และนำมาบอกเล่า บันทึก ขับร้อง หรือสื่อออกมาด้วยกลวิธีต่างๆ โดยภาษาพูด ภาษาเขียน ตลอดจนภาษาท่าทาง อาทิ นิทาน ตำนาน เรื่องเล่าขำขัน เรื่องสั้น นวนิยาย บทเพลง คำคม เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

 1. ผู้เสนอขอทุนมีสัญชาติไทย เป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เสนอขอรับทุนวิจัย และมีศักยภาพในการบริหารการวิจัยภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ
 2. ผู้เสนอขอทุนต้องเป็นนักวิจัยหลักของโครงการ(หัวหน้าโครงการ) และมีประสบการณ์วิจัยเกี่ยวข้องกับประเด็น ที่เสนอขอรับทุนวิจัย
 3. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐ ให้ความเห็นชอบและรับรอง สำหรับหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐต้องให้ความเห็นชอบและรับรองเช่นเดียวกันกับผู้อำนวยการแผนงาน
 4. เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
 5. ข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนต้องเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นอยู่ก่อนแล้ว หรือหากอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโดยหน่วยงานอื่น/หรือฝ่ายฯ อื่นของ สกว. ผู้เสนอขอรับทุนต้องแจ้งรายละเอียดให้ฝ่ายทราบโดยครบถ้วน
 6. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนต้องมีระยะเวลาการทำวิจัยไม่เกิน 1 ปี

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

วันนี้ - 31 มีนาคม 2560

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

การสมัคร

1. ทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ผ่านทางเว็บไซต์ : http://www.nrms.go.th

หมายเหตุ :

เมื่อผู้สมัครเข้าสู่ระบบ NRMS และกรอกข้อมูลตามขั้นตอนแล้ว โปรดส่งเอกสารทั้งหมดตาม "แบบหนังสือนำส่ง" ตามที่อยู่ดังปรากฎด้านล่างนี้

ผศ.ดร.เสาวณิต จุลวงศ์

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โทร 02-278-8200 ต่อ 8376, 8354 หรืออีเมล์ : wasuporn@trf.or.th

➥ เอกสารประกอบการรับสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

 

Attachments:
File / URL Description Downloads
Download this file (TOR_Humanities_Research_Proposal_2560_Rev_2.pdf)TOR Research Proposal ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า ด้านมนุษยศาสตร์ ปีงบฯ 2560 54
Access this URL (NRMS Manual)NRMS Manual คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ 24
Access this URL (NRCT Guideline & Criteria)NRCT Guideline & Criteria ประกาศ วช. : แนวทางและหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานเพื่อการวิจัยฯ 27
Download this file (2_คู่มือประกอบการเขียน_(แบบ_คอบช.1ด)_โครงการเดี่ยว.zip)คู่มือแบบ คอบช.1ด คู่มือประกอบการเขียน (แบบ คอบช.1ด) โครงการเดี่ยว 11
Download this file (3_คู่มือประกอบการเขียน_(แบบ_คอบช.1ช)_ชุดโครงการ.zip)คู่มือแบบ คอบช.1ช คู่มือประกอบการเขียน (แบบ คอบช.1ช) ชุดโครงการ 11
Download this file (4_แบบเสนอโครงการวิจัย_(แบบ_คอบช.1ด)_โครงการเดี่ยว.zip)แบบ คอบช.1ด แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ คอบช.1ด) โครงการเดี่ยว 13
Download this file (5_แบบเสนอแผนงานวิจัย_(แบบ_คอบช.1ช)_ชุดโครงการ.zip)แบบ คอบช.1ช แบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ คอบช.1ช) ชุดโครงการ 7
Download this file (6_แบบรับรองการเป็นที่ปรึกษา.zip)Certificate of Research Project Adviser แบบรับรองการเป็นที่ปรึกษา 6
Download this file (7_หนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.zip)Certificate of Research Utilization หนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 6
Download this file (8_Researcher_Ethics.pdf)Researcher Ethics จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ 14
Download this file (1_แบบหนังสือนำส่ง.zip)Cover Form แบบหนังสือนำส่ง 10

 


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.