ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนพัฒนานักวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

25 พฤศจิกายน 2559   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 1153 ครั้ง


กองทุนพัฒนานักวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย (วงเงินสนับสนุน 1,860,000 บาท) มีกรอบสนับสนุนทุน 4 ประเภท
  - ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
  - ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  - ทุนวิจัยเพื่อพัฒานวัตกรรมเชิงพาณิชย์
  - ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
2. ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา(วงเงินสนับสนุน 300,000 บาท) มีกรอบสนับสนุนทุน 3 ประเภท
  - ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
  - ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท
  - ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษาปริญญาเอก
  
    ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษา  บัณฑิตศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตามประกาศฯ ได้ที่ส่วนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19  ธันวาคม 2559 ในเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา  ส่วนงานวิจัย เบอร์โทร 055267038 หมายเลขภายใน 7230

ดาวน์โหลดเอกสาร
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนการวิจัยประเภททุนเพื่อพัฒนานักวิจัย จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  - แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย
 
 แชร์ข่าวนี้บน facebook