ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเรื่อง การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน (NRCT-CASS) ประจำปี ๒๕๖๐


วันที่ 04  พฤศจิกายน  2559
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 446 ครั้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
เรื่อง การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น
 
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน (NRCT-CASS)
 
ประจำปี ๒๕๖๐
 
--------------------------------------------
 
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (The National Research Council of Thailand, NRCT) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างนักวิจัยไทยและจีน  ในการนี้ วช. และ CASS จึงได้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นและร่วมกันสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ เป็นต้นมา  โดย วช. เป็นผู้สนับสนุนค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่นักวิจัยไทย และ CASS ทำหน้าที่เป็นสถาบันวิจัยรับรองในจีนและให้การสนับสนุนงบประมาณค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะเดินทางทั้งหมดของนักวิจัยไทยตลอดระยะเวลาที่ทำวิจัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
          นอกจากมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสังคมศาสตร์ในระดับนักวิจัยแล้ว โครงการฯ ยังมุ่งให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในระดับหน่วยงานวิจัยไทยกับ CASS ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับประเทศและเป็นศูนย์กลางของสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ของจีน ปัจจุบัน CASS มีสถาบันวิจัย ๓๕ แห่ง และบัณฑิตวิทยาลัย ๑ แห่ง และควบคุมดูแลสถาบันวิชาการทั่วประเทศอีกกว่า ๑๐๐ แห่ง รวมทั้งมีศูนย์ข้อมูลวิจัยด้านสังคมศาสตร์ (Center for Documentation and Information) ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ซึ่งนักวิจัยและหน่วยงานไทยสามารถใช้ประโยชน์ผ่านทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยนี้   
๑.วัตถุประสงค์
 
          ๑.๑ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทยและจีน
 
          ๑.๒ เพื่อศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย
๒. ลักษณะทุน
 
          ๒.๑ เป็นทุนซึ่งให้แก่นักวิจัยไทยเดินทางไปทำการวิจัยระยะสั้นร่วมกับหน่วยงานของ CASS และมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
                 ๒.๒ เป็นทุนซึ่งมีกำหนดระยะเวลา ทุนละไม่เกิน ๑๔ วัน
 
          ๒.๓ เป็นทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย/วิเคราะห์/เก็บข้อมูลทางวิชาการของโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงานวิจัยของไทยซึ่งภายใต้โครงการวิจัยดังกล่าวไม่มีงบประมาณสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นไปประเทศจีน
 
          ๒.๔ เป็นทุนเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและจีนโดยเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการซึ่งมีแผนงานที่จะดำเนินการในอนาคตที่ชัดเจน 
๓. ระยะเวลาและการดำเนินการ  
 
๓.๑ เป็นทุนเพื่อทำวิจัยระยะสั้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลาไม่เกิน ๑๔ วัน
 
๓.๒ ระยะเวลาดำเนินการทำการวิจัยระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
 
๓.๓ การเลือกระยะเวลาไปทำการวิจัย ควรคำนึงถึงข้อจำกัดของบางช่วงเวลาที่จีนไม่สะดวกในการต้อนรับ ระหว่างวันแรงงาน (๑ – ๗ พฤษภาคม) ช่วงปิดภาคเรียน (กรกฎาคม) วันชาติจีน (๑ – ๗ ตุลาคม) และช่วงวันตรุษจีน
 
๓.๔ วช.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับลดจำนวนวันเดินทางและปรับเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามข้อเสนอโครงการ ในกรณีที่ วช. และ CASS พิจารณาเห็นสมควร  โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครขอรับทุนดำเนินการต่อไป
๔. สาขาวิชาการที่รับสมัคร
 
            ภายใต้กรอบสาขาวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่กำหนดไว้ ดังนี้
 
           ๔.๑ โลจิสติกส์                                          ๔.๖ การเงินและการธนาคาร
 
           ๔.๒ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ๔.๗ ห่วงโซ่อุปทานในระดับโลก
 
           ๔.๓ อาหารและผลผลิตทางการเกษตร         ๔.๘ การท่องเที่ยว
 
           ๔.๔ ศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษา            ๔.๙ อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
 
           ๔.๕ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                ๔.๑๐ การลงทุนของจีนในไทยและการลงทุนของไทยในจีน
๕. สถาบันวิจัยฝ่ายจีน
 
                    ๕.๑ CASS ทำหน้าที่เป็นสถาบันวิจัยรับรองของฝ่ายจีน  ในการจัดทำโปรแกรมการทำวิจัยและประสานหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ ในจีนตามข้อเสนอโครงการวิจัย
 
                     ๕.๒ ในการทำวิจัยระยะสั้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน วช. กำหนดให้ผู้สมัครขอรับทุนต้องเยือนหน่วยงานวิจัยภายใต้สังกัด CASS ในปักกิ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อทำวิจัย อย่างน้อย ๑ หน่วยงาน เพื่อรับข้อมูลและหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการทำวิจัยในจีนซึ่ง CASS ช่วยจัดทำและประสานงานให้   ผู้สมัครขอรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดหน่วยงานของ CASS ได้จาก website ของ วช. (http://www.nrct.go.th)  ในระหว่างการประกาศทุน หากผู้สมัครขอรับทุนไม่ระบุหน่วยงานวิจัยภายใต้สังกัด CASS ในปักกิ่ง วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาคัดเลือก
 
         ๕.๓ ผู้สมัครขอรับทุนสามารถขอเยือนหน่วยงานอื่นในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มเติมได้ ซึ่งต้องเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยภายใต้มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวิจัยที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
 
                     ๕.๔ ผู้สมัครขอรับทุนต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานจีนที่ต้องการเยือนในข้อ ๕.๒ และ ๕.๓ ให้ครบถ้วนและชัดเจน ได้แก่ ชื่อสถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัย (ระบุภาควิชาและคณะ)  สถานที่ติดต่อ (ระบุเมืองและมณฑล) รวมทั้งหัวข้อ/ความเชี่ยวชาญพิเศษของจีนที่ต้องการหารือ        
 
                    ๕.๕ ในกรณีที่ผู้สมัครขอรับทุนได้มีการติดต่อประสานงานหน่วยงานจีนในข้อ ๕.๒ และ ๕.๓ ในระดับบุคคลไว้แล้ว  ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อนักวิจัยและสถานที่ติดต่อด้วย
 
      ๕.๖ วช.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนสถาบันวิจัยรับรองฝ่ายจีนตามข้อเสนอโครงการ ในกรณีที่ วช. และ CASS พิจารณาเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครขอรับทุนดำเนินการต่อไป
๖. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
 
          ๖.๑ มีสัญชาติไทย มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทำงานมั่นคง
 
          ๖.๒ มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี และมีสุขภาพแข็งแรง
 
          ๖.๓ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนในระดับดี
 
          ๖.๔ ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบัน/หน่วยงานต้นสังกัด
 
          ๖.๕ เป็นบุคลากรในสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือสังกัดสถาบันการวิจัย / หน่วยงานที่ทำการวิจัย
 
     ๖.๖ มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในสาขาวิชาการหรือขอบข่ายการวิจัยที่สมัครขอรับทุน  มีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการวิจัยในสาขาวิชาการและขอบข่ายการวิจัยที่จะสมัครขอรับทุน
 
          ๖.๗ สามารถดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ
 
          ๖.๘ เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
 
          ๖.๙ ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัยตามกำหนดสัญญารับทุนของ วช.
 
          ๖.๑๐ ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของ วช.
๗. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
 
               ๗.๑ วช. สนับสนุนค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในราคาชั้นประหยัด และค่าภาษีสนามบิน ให้แก่นักวิจัยไทย
 
          ๗.๒ CASS ในฐานะหน่วยงานวิจัยรับรองในจีนจะเป็นผู้สนับสนุนค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะเดินทางทั้งหมดในสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่นักวิจัยไทย
๘. เงื่อนไขการรับทุน
 
๘.๑ ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขประกาศนี้และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับทุนของ วช. อย่างละเอียดรอบคอบก่อนการจัดทำสัญญาขอรับทุน
 
๘.๒ เมื่อสิ้นสุดการทำวิจัย ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานภาษาไทย จำนวน ๕ ชุด ตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลของรายงานฯ (MS word) จำนวน ๑ แผ่น  ให้วช. ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา    รับทุนฯ
 
๘.๓ ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถส่งรายงานฯ ให้ วช. ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญารับทุนฯ  วช. จะไม่พิจารณาจัดสรรทุนในโครงการอื่นของ วช. ให้แก่ผู้รับทุนในครั้งต่อไป และจะอยู่ในรายชื่อผู้ค้างส่งรายงานฯ ของ วช.
 
๘.๔ ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการรับทุนดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของ วช.
๙. การสมัครขอรับทุน
 
          ๙.๑ จัดทำเอกสารขอรับทุนตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก website ของ วช. (http://www.nrct.go.th) ในระหว่างการประกาศทุน
 
๙.๒ จัดทำเอกสารในการขอรับทุน จำนวน ๑๔ ชุด (ชุดจริง ๑ ชุด และสำเนา ๑๓ ชุด) ประกอบด้วย 
 
                    ๙.๑.๑ ใบนำส่งเอกสาร
 
                   ๙.๑.๒ หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ระดับตั้งแต่อธิการบดีขึ้นไปสำหรับผู้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าสำหรับผู้สังกัดหน่วยงานอื่น
 
                   ๙.๑.๓ เอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินการในสาธารณรัฐประชาชนจีน (Abstract) ความยาวไม่ เกิน ๑ หน้ากระดาษพิมพ์ เป็นภาษาไทย (โปรดระบุชื่อและหน่วยงานของนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย ในเอกสารด้วย)
 
                   ๙.๑.๔ แบบฟอร์มภาษาไทยข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น
 
                   ๙.๑.๕ แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ (Proposal for Exchange of Scientists)
 
                   ๙.๑.๖ วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่ส่งเอกสารขอรับทุนไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดในข้อ ๙.๑.๑ – ๙.๑.๖ และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารดังกล่าวคืน โดยจะถือว่าเป็นโมฆะและจะดำเนินการทำลายเอกสารดังกล่าวทันที  รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครและหลักฐานที่ส่งถึง วช. ทางโทรสารหรืออีเมล์
 
          ๙.๓ สถานที่ส่งเอกสารในการขอรับทุน
 
                 ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ
 
                สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
                ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน  จตุจักร
 
                กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
 
                (ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น NRCT–CASS ปี ๒๕๖๐)
 
 
ทั้งนี้   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ (สต.)    
 
โทรศัพท์ : ๐-๒๕๗๙-๒๖๙๐ และ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๓  
 
๙.๔ ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากการสมัครขอรับทุนข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของ วช.
๑๐. กำหนดเวลารับสมัคร
 
               ๑๐.๑ กำหนดเวลารับสมัครทุน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐
 
            ๑๐.๒ วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารขอรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด  โดยการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ
 
๑๑. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
 
              ๑๑.๑ ข้อเสนอขอรับทุนเป็นไปตามแนวทางที่ วช. กำหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้พิจารณาทางวิชาการของ วช.
 
  ๑๑.๒ ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ วช. กำหนด
 
  ๑๑.๓ ข้อเสนอขอรับทุนแสดงถึงผลสำเร็จ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับได้อย่างชัดเจน
 
             ๑๑.๔ การเสนอขอรับทุนเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการวิจัยไทย-จีน โดยเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ต้องมีแผนงานดำเนินการในอนาคตที่ชัดเจน
 
               ๑๑.๕ ผลการพิจารณาของ วช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 
               ๑๑.๖ ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ให้อยู่ในดุลยพินิจของ วช.
๑๒. การแจ้งผลการพิจารณา
 
๑๒.๑ วช. จะแจ้งผลการพิจารณาประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๐ หรือหลังจากได้รับแจ้งผลพิจารณาจาก CASS
 
๑๒.๒ กรณีที่ผู้รับทุนผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไขต้องปรับปรุงข้อเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย กำหนดระยะเวลาเดินทาง และหน่วยงานที่จะเยือนในสาธารณรัฐประชาชนจีน  วช. จะแจ้งให้นักวิจัยดำเนินการก่อนจัดทำสัญญารับทุน
 
๑๒.๓ วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเอกสารขอรับทุนที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
๑๓. แนวทางปฏิบัติ
 
     ๑๓.๑ ผู้รับทุนต้องศึกษาเงื่อนไขประกาศนี้อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภายหลัง
 
     ๑๓.๒ ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขประกาศนี้ รวมทั้งระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการรับทุนของ วช.อย่างครบถ้วน
 
๑๓.๓ กรณีที่ผู้รับทุนผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไขต้องปรับปรุงข้อเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย กำหนดระยะเวลาเดินทาง และหน่วยงานที่จะเยือนในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ผู้รับทุนต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่ วช. กำหนด
 
     ๑๓.๔ วช. จะเป็นผู้ประสานงานโดยตรงกับ CASS เกี่ยวกับข้อเสนอโครงการวิจัย และโปรแกรมทำวิจัยในจีนและผู้รับทุนจะเป็นผู้ประสานโดยตรงกับ CASS เกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทางไป-กลับ (เที่ยวบิน) จากไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยต้องสำเนาเรื่องให้ วช. ทราบ
 
๑๓.๕ วช. จะมีหนังสือแจ้งอนุมัติทุนถึงผู้รับทุน  ซึ่งหนังสือแจ้งอนุมัติทุนฯ ถือเป็นเอกสารแสดงว่าผู้รับทุนได้รับอนุมัติทุนฯ จาก วช. และผู้รับทุนมีพันธะกรณีโดยตรงกับ วช. ในการทำวิจัยตามสัญญารับทุนฯ  นักวิจัยสามารถใช้หนังสือแจ้งอนุมัติทุนฯ เพื่อขออนุมัติเดินทางไปราชการตามระเบียบราชการจากหน่วยงานต้นสังกัด  รวมทั้งดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   สำหรับหนังสือเชิญของ  CASS  ซึ่ง วช. ช่วยประสานและส่งให้ผู้รับทุนนั้น  ผู้รับทุนสามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามเห็นสมควร   อย่างไรก็ดี  ในโครงการความร่วมมือนี้  CASS เป็นหน่วยงานต่างประเทศที่ดำเนินการตามพันธะกรณีกับ วช. ภายใต้ข้อตกลงทางวิชาการที่ลงนามไว้ร่วมกัน
 
๑๓.๖ กรณีที่ผู้รับทุนมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาเดินทางไปทำวิจัยหลังจากที่ CASS  ได้จัดทำโปรแกรมการทำวิจัยให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับทุนต้องทำหนังสือเพื่อขอเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาเดินทาง  โดยระบุเหตุผลอันสมควรและส่งให้ วช. ภายใน ๓๐ วัน ก่อนกำหนดระยะเวลาเดินทางที่กำหนดไว้เดิม   การพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาเดินทางหรือให้ยกเลิกการเดินทางและยกเลิกสัญญารับทุนถือเป็นดุลยพินิจของ วช. แต่เพียงผู้เดียว
 
๑๓.๗ กรณีที่ผู้รับทุนได้จัดทำสัญญารับทุนฯ กับ วช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับทุนมีเหตุขัดข้องไม่สามารถทำวิจัยตามสัญญารับทุนฯ ได้  ผู้รับทุนต้องส่งหนังสือแจ้ง วช. อย่างเป็นทางการเพื่อชี้แจงสาเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามสัญญารับทุนฯ ได้  ภายใน ๑๕ วัน  ก่อนกำหนดการเดินทางทำการวิจัย  หากผู้รับทุนไม่แจ้งให้ วช. ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด วช. จะไม่พิจารณาจัดสรรทุนในโครงการอื่นของ วช. ให้แก่นักวิจัยดังกล่าวในครั้งต่อไป
 
๑๓.๘ กรณีที่ผู้รับทุนได้รับเงินงวดวิจัยไปแล้วจาก วช. แต่ไม่สามารถทำวิจัยได้ นักวิจัยต้องมีหนังสือแจ้ง วช. อย่างเป็นทางการเพื่อนำส่งคืนเงินงวดวิจัยดังกล่าวให้ วช. ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ผู้รับทุนมีหนังสือแจ้ง วช. ในข้อ ๑๓.๗
 
                                                                   ประกาศ ณ วันที่     พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
 
                                                                                  (นางสาววิภารัตน์  ดีอ่อง)
 
                                                                        รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ       
 
                                                               รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียดไฟล์เอกสารที่แนบ (อยู่ในไฟล์แนบ)
 
1.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
2.ผังโครงสร้าง CASS
 
3.แบบหนังสือนำส่ง
 
4.แบบหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
 
5.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภาษาไทยข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น
 
6.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภาษาอังกฤษ (Proposal for Exchange of Scientists)
 
 
ทั้งนี้   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ (สต.)    
 
โทรศัพท์ : ๐-๒๕๗๙-๒๖๙๐ และ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๓

 
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ

แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.