ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ“พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

03 พฤศจิกายน 2559   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 1144 ครั้ง
การประชุมวิชาการ“พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2560
“Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
23 - 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

 

ขั้นตอนการนำเสนอผลงานวิจัย
          ผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ ลงทะเบียนออนไลน์และส่งบทคัดย่อตามรูปแบบที่ผู้จัดกำหนดมาที่ http://pibulresearch.psru.ac.th/2017/
 
การพิจารณาผลงานวิจัย
          สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้
               1. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยครั้งที่ 1 จากบทคัดย่อ
               2. ผู้ที่ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อจะได้มานำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2560
               3. และผู้ที่ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ ให้ส่งบทความวิจัยตามรูปแบบ และระยะเวลาที่ผู้จัดกำหนด กรรมการจะพิจารณาและคัดเลือกผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 จากบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ Proceeding และวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต่อไป
               4. ผลการพิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อและบทความจะแจ้งให้ทราบทาง e-mail กรณีที่บทความใดมีการแก้ไข ผู้นำเสนอผลงานจะต้องส่งฉบับแก้ไข (Manuscript) มายังผู้จัดภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตารางกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ Proceedings งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย 2560

กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงาน
 1. รับบทคัดย่อ 1 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2559
 2. รับบทความ Full Paper 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560
 3. กองบรรณาธิการพิจารณา ภายใน มกราคม 2560
 4. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ภายใน มกราคม 2560
 5. ผู้เขียนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมส่งส่งบทความฉบับแก้ไขกลับมายังคณะทำงาน 5 กุมภาพันธ์ 2560
 6. ประกาศผลการพิจารณาบทความ 6 กุมภาพันธ์ 2560
 7. ตีพิมพ์เผยแพร่ Proceedings พฤษภาคม 2560 (หลังวันงานประชุมฯ)
 
อัตราค่าลงทะเบียน
          1. ผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 1,000 บาท/คน
          2. ผู้นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 1,000 บาท/คน
          3 .ผู้สนใจทั่วไปที่ไม่นำเสนอผลงาน                         500 บาท/คน
หมายเหตุ : นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 
การชำระเงินค่าลงทะเบียน
          ธนาคารกรุงเทพ  หมายเลขบัญชี  660-0-00622-2  ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
          สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
          ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560
 

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://pibulresearch.psru.ac.th/2017/
แชร์ข่าวนี้บน facebook