ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ“พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”


วันที่ 03  พฤศจิกายน  2559
ประเภทข่าว : ข่าวนำเสนอผลงาน/งานประชุมวิชาการ
อ่านแล้ว : 1016 ครั้งการประชุมวิชาการ“พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2560
“Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
23 - 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

 

ขั้นตอนการนำเสนอผลงานวิจัย
          ผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ ลงทะเบียนออนไลน์และส่งบทคัดย่อตามรูปแบบที่ผู้จัดกำหนดมาที่ http://pibulresearch.psru.ac.th/2017/
 
การพิจารณาผลงานวิจัย
          สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้
               1. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยครั้งที่ 1 จากบทคัดย่อ
               2. ผู้ที่ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อจะได้มานำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2560
               3. และผู้ที่ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ ให้ส่งบทความวิจัยตามรูปแบบ และระยะเวลาที่ผู้จัดกำหนด กรรมการจะพิจารณาและคัดเลือกผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 จากบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ Proceeding และวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต่อไป
               4. ผลการพิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อและบทความจะแจ้งให้ทราบทาง e-mail กรณีที่บทความใดมีการแก้ไข ผู้นำเสนอผลงานจะต้องส่งฉบับแก้ไข (Manuscript) มายังผู้จัดภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตารางกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ Proceedings งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย 2560

กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงาน
 1. รับบทคัดย่อ 1 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2559
 2. รับบทความ Full Paper 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560
 3. กองบรรณาธิการพิจารณา ภายใน มกราคม 2560
 4. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ภายใน มกราคม 2560
 5. ผู้เขียนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมส่งส่งบทความฉบับแก้ไขกลับมายังคณะทำงาน 5 กุมภาพันธ์ 2560
 6. ประกาศผลการพิจารณาบทความ 6 กุมภาพันธ์ 2560
 7. ตีพิมพ์เผยแพร่ Proceedings พฤษภาคม 2560 (หลังวันงานประชุมฯ)
 
อัตราค่าลงทะเบียน
          1. ผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 1,000 บาท/คน
          2. ผู้นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 1,000 บาท/คน
          3 .ผู้สนใจทั่วไปที่ไม่นำเสนอผลงาน                         500 บาท/คน
หมายเหตุ : นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 
การชำระเงินค่าลงทะเบียน
          ธนาคารกรุงเทพ  หมายเลขบัญชี  660-0-00622-2  ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
          สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
          ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560
 

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://pibulresearch.psru.ac.th/2017/


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.