ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564

24 กรกฏาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 81 ครั้ง
          สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์วาส "สวก. เป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มเเข็งของภาคเกษตรอย่างยั่งยืน" โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่ง สวกซ ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์ที่จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย
               1. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564
               2. แผนงานเกษตรสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
          ท่านที่มีความประสงค์ที่จะยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ NRIIS ในเว็บไซต์ https://nriis.nrct.go.th/Login.aspx โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของ สวก. และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://www.arda.or.th/research-fund02.php โดยระบบ NRIIS จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 23.59 น. เท่านั้น
          หลังจากนักวิจัยได้ลงทะเบียนและยื่นส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้จัดพิมพ์ข้อเสนอโครงการวิจัยโดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกขั้นตอนและมีเนื้อหาตรงกับไฟล์ที่แนบและส่งเอกสารดังนี้ 
              1 หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 1 ฉบับ 
              2 เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยต้นฉบับที่มีการลงนามจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการรวมถึงหัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัยร่วมทุกท่านต้องลงนามในข้อเสนอโครงการวิจัยให้ครบถ้วนพร้อมสำเนา 4 ชุดรวมเป็น 5 ชุดและ CD ไฟล์ข้อเสนอโครงการ 1 แผ่น
          นำส่งเอกสารทั้งหมดโดยสามารถนำส่งเอกสารได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตัวเอง ทั้งนี้ การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จะต้องประทับตราไปรษณีย์ หรือ ผู้ให้บริการในลักษณะไปรษณีย์ ภายใน วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เท่านั้น ทั้งนี้เอกสารต้นฉบับที่นำส่งหากมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขหรือเกินกำหนดระยะเวลาข้างต้นจะถือว่าเป็นโมฆะลิงก์เพิ่มเติม : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=4306
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook