ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2563

09 กรกฏาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 246 ครั้ง
          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ระบบฐานชข้อมูลงานบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน จึงได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งข้อมูลที่ได้จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่อไป โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่  https://research.psru.ac.th/  ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คลิกเพื่อทำแบบประเมินความพึงพอใจฯ
แชร์ข่าวนี้บน facebook