ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา

28 มิถุนายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 290 ครั้ง
          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. และย้ายห้องดำเนินงานบริหารจัดการวิจัยและงานบริหารทั่วไป จึงต้องเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายใน เพื่อให้ครอบคลุมหน่วยต่างๆ จึงขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้

               หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7224
               งานบริหารจัดการงานวิจัย
                    - หน่วยจัดการกองทุนอุดหนุนการวิจัย : 7211
                    - หน่วยงานวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : 7212
                    - หน่วยงานวารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences : 7214
                    - หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย : 7213
                    - หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอก : 7215
               งานบริการวิชาการ
                    - หน่วยบริหารงานบริการวิชาการ : 7220
                    - หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม : 7220
                    - หน่วยเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน : 7220
               งานบริหารทั่วไป
                    - หน่วยธุรการสารบรรณ : 7225
                    - หน่วยการเงินและพัสดุ : 7200
                    - หน่วยแผนและประกันคุณภาพ : 7200
                    - หน่วยประชาสัมพันธ์/อาคารสถานที่ : 7225
               งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ
                    - หน่วยปฏิบัติการกลางสารสนเทศ : 7216
                    - หน่วยพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล : 7216
                    - หน่วยสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา : 7216
 แชร์ข่าวนี้บน facebook