ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10 มิถุนายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 381 ครั้ง
          ด้วยคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดทำวารสารวิชาการภายใต้ชื่อว่า "วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วารสารอยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 และมีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://jis.fis.psu.ac.th/index.php/th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook