ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

29 พฤษภาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 250 ครั้ง
          ตามที่ คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถดูรายละเอียดเละเงื่อนไขโครงการสามารถดูจาก เอกสารแนบ โดยอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจสามารถส่งเอกสารข้อเสนอโครงการมายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านทาง email : rdi@psru.ac.th  ภายในวัน พุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น.  เพื่อรวบรวมส่ง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook