ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประเภททุนโครงการวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

29 พฤษภาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 305 ครั้ง
          ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 20 (2/2563) วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบและอนุมัติการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยดังต่อไปนี้

ที่

ชื่อโครงการ

ผู้ที่ได้รับทุน

สังกัด

1

การเปลี่ยนแปลงของบริบทชุมชนและข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะต่อฐานวิถีชีวิตใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา 2019

อ.ชนิดาภา ชลอวงษ์

วิทยาลัยการจัดการ

และพัฒนาท้องถิ่น

2

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย Google Suite for Education                

อ.ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

3

ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจประยุกต์
ใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผศ.เอกภพ  จันทร์สุคนธ์

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

 

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยมีระยะเวลาดำเนินวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

กำหนดการลงนามสัญญา   

ว/ด/ป ลงนามสัญญา

เวลา

สถานที่เซ็นสัญญา

1  มิถุนายน  2563

14.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมคลินิกวิจัย ชั้น 1 

อาคารศรีพิบูล  สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

เอกสารประกอบการลงนามสัญญารับทุน

1. แบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด (เซ็นชื่อด้วยปากกา ห้ามเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์)พร้อมซีดีบันทึกข้อมูลไฟล์ word และ pdf จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาบัตรประชาชน  (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน  3  ฉบับ
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกชื่อบัญชี ชื่อนักวิจัย (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน    จำนวน  3  ฉบับ 

 

แนวทางการปฏิบัติในการลงนามสัญญารับทุน

ให้นักวิจัย มาลงนามสัญญารับทุนตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อรวบรวมส่งให้อธิการบดีลงนามต่อไป (หากไม่สามารถมาตามวันและเวลาที่กำหนดได้  ให้ท่านแจ้งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์. 055-267038 โทรภายใน. 7219)

 
ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการจัดวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประเภททุนโครงการวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แชร์ข่าวนี้บน facebook