ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยส่งผลงานวิจัยและบริการวิชาการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

20 พฤษภาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 545 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยส่งผลงานวิจัยและบริการวิชาการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 และส่งแบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา (ดังเอกสารแนบ) ภายในวันวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ https://1th.me/qKbs4 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวทางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือหบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563
แชร์ข่าวนี้บน facebook