ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาเปิดรับส่งผลงานเข้าประกวด IP CHAMPION 2020

15 พฤษภาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 297 ครั้ง
          กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญบุคคลธรรมดา ผู้ประกอบธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ ซึ่งได้จดทะเบียนหรือแจ้งข้อมูลไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว และมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563  (IP Champion 2020)

          ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่และใบประกาศเกียรติบัตร พร้อมโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์

 

รางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น  IP Champion แบ่งเป็น 4 สาขา 16 รางวัล ดังนี้

 

 - สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์  จำนวน 4 รางวัล                                                    กรอกใบสมัครออนไลน์    ใบสมัคร(Pdf)  (Word)

 - สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  จำนวน 4 รางวัล                                      กรอกใบสมัครออนไลน์    ใบสมัคร(Pdf)  (Word)

 - สาขาเครื่องหมายการค้า  จำนวน 4 รางวัล                                                        กรอกใบสมัครออนไลน์    ใบสมัคร(Pdf)  (Word)

 - สาขาลิขสิทธิ์  จำนวน 4 รางวัล                                                                      กรอกใบสมัครออนไลน์    ใบสมัคร(Pdf)  (Word)

 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 
 

1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

2.  เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยที่จดทะเบียนในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนทุนจดทะเบียนตามที่กำหนด คือ

     2.1  กิจการขนาดกลางและเล็ก ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ล้านบาท

     2.2  กิจการขนาดใหญ่ ต้องมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 50 ล้านบาท

3. เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายอื่นใดที่มีบทบัญญัติเฉพาะ
4. เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทั้งที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และต้องอยู่ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้

          5.5.1 ส่วนราชการ

          5.5.2 องค์การมหาชน

          5.5.3 หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ ได้แก่

                   (1) องค์การของรัฐที่เป็นอิสระ

                   (2) กองทุนที่เป็นนิติบุคคล

                   (3) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

 
 

กรอกใบสมัครและส่งใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้  ถึง 10 กรกฎาคม 2563

หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ได้ที่

บริษัท เฟมัส  อินฟินิตี้ จำกัด (IP Champion 2020)

228/46  ถนนร่วมมิตรพัฒนา  แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ 065-589-4269

หรือส่งใบสมัครทางอีเมล์

Ipchampion.dip@gmail.com

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

สาขา

ผู้ติดต่อ

โทรศัพท์

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

นายสุริยันต์  วรรณเลิศ, นางสาวรุ่งระวี  อิ่มผิว

0-2547-4717,0-2547-5012

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

นางสาวอรอร  สาราจิตต์,นางสาวฑกมล  รัตนพงศ์

0-2547-4713,0-2547-5057

เครื่องหมายการค้า

นางสาวนันธิชา  แจ่มกระจ่าง, นางสาวณฐา  หมายสม

0-2547-4685

ลิขสิทธิ์

นายนิรันดร์  ปันเป็ง,นางสาวชญานิษฐ์  คงแดง

0-2547-4633,0-2547-4631

 

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://bit.ly/2RE0qxx
แชร์ข่าวนี้บน facebook