ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563

11 กุมภาพันธ์ 2563   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 504 ครั้ง
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เรื่อง  ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ประจำปีงบประมาณ 2563

 

………………………………………………….

 

                   ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ  2563   ซึ่งมีกำหนดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ วันที่ 29 มกราคม 2563 นั้น  

                   บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการและจัดสรรงบประมาณ โครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยมีมติเห็นชอบและอนุมัติการให้ทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ     โครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุน ดังต่อไปนี้

 

ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

สังกัด

โครงการบริการวิชาการ จำนวน 3 โครงการ

1

การบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของชุมชนบ้านไร่ ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 25,000 บาท

อาจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น      

2

สูงวัย สูงค่า พัฒนาจิต พิชิตซึมเศร้า :       การบูรณาการศาสตร์และงานวิจัยสู่พัฒนา      ศักภาพผู้สูงวัยอย่างยั่งยืน

 25,000 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล รอดแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

3

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวของชุมชนในพื้นที่ หมู่  2  ตำบลสมอแข  อำเภอเมือง         จังหวัดพิษณุโลก

 25,000 บาท

อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ

คณะวิทยาการจัดการ

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบริการวิชาการ ดังกล่าวข้างต้น ดำเนินให้แล้วเสร็จทุกขั้นตอน ภายในเดือนมิถุนายน 2563 และ    เบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอย่างเคร่งครัด

 

                                                                                          ประกาศ ณ วันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://research.psru.ac.th/files/notice/ann_673_11-02-2563.pdf
แชร์ข่าวนี้บน facebook