ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563

27 มกราคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 865 ครั้ง
          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีความประสงค์จะ     เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ  2563  โดยเน้นกิจกรรมบริการวิชาการบนพื้นฐานงานวิจัยที่ช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน และแก้ไขปัญหา    จากการดำเนินการผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย และเพื่อเป็นการตอบพันธกิจงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  ในการนี้  สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ แนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการและการสนับสนุนงบประมาณ  คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ  ตลอดจนรูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการและการรับข้อเสนอโครงการไว้ดังนี้

 

1.  วัตถุประสงค์

           เพื่อให้ความรู้ด้านบริการวิชาการบนพื้นฐานงานวิจัย และช่วยส่งเสริมและแก้ไขปัญหาจาก   การดำเนินการผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ตอบพันธกิจงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย สามารถต่อยอดผลการดำเนินงานสู่การนำไปใช้ได้จริง ส่งเสริมให้อาจารย์สามารถทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ได้ ส่งเสริมการบูรณาการความรู้จากการเรียนการสอน          ให้เป็นพื้นที่สำหรับนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ และได้ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง

 

2.  แนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการและการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน

           1.  เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  ผู้ประกอบการ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย โดยจะต้องมีคำร้องขอจากท้องถิ่น ผู้ประกอบการ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกหรือจังหวัดสุโขทัย

           2.  มีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมร่วมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย หากเป็นโครงการที่ต่อยอดจากกระบวนการวิจัย ควรแสดงให้เห็นประโยชน์ของการบริการวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย

           3.  มีตัวชี้วัดในการพัฒนาเชิงพื้นที่  กล่าวคือ  ประโยชน์หรือผลกระทบที่ชุมชนได้รับจากการให้บริการวิชาการในด้านต่าง ๆ  เช่น  ด้านสังคม  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านวัฒนธรรม  ฯลฯ  โดยจะต้องมีผลการเปลี่ยนแปลงหลังจากเข้าไปบริการวิชาการที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน สามารถประเมินผลได้

           4.  มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยรวม 30 คน

           5. สถาบันวิจัยและพัฒนา  จะจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมละ    ไม่เกิน  25,000  บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  จำนวน  4  โครงการ 

           6.  เมื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ จำนวน 1 ฉบับ ส่งให้กับงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในเดือน มิถุนายน 2563 และเมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้น มหาวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดำเนินการเป็นศูนย์เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยได้

           7.  สถาบันวิจัยและพัฒนา จะนำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม

           8.  คำตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

3.  คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

           1.  ผู้เสนอโครงการจะต้องเป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       พิบูลสงคราม  และจะต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อหรือกำลังจะไปศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ในปีการศึกษา  2562 – 2563

           2.  ผู้เสนอโครงการจะต้องดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม  2563

 

4.  รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการ

          จัดทำรายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์ม  กนผ.01 (เพื่อของบประมาณในโครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยให้ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการตามระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอย่างเคร่งครัด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  http://research.psru.ac.th (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

                       

5.  การรับข้อเสนอโครงการ 

           ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เป็นเอกสาร      จำนวน 2 ชุด ภายใน วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://research.psru.ac.th/files/notice/ann_667_27-01-2563.pdf
แชร์ข่าวนี้บน facebook