ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “งานบริการ วิชาการสู่การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม”

06 ธันวาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 533 ครั้ง
          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักบริการวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใช้งานบริการวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม
          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “งานบริการวิชาการสู่การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา  ยงประยูร (สายรับใช้สังคม) ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์รวบรวมและจัดส่งรายชื่อผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เพื่อที่จะได้ดำเนินการต่อไป

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook