ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแหล่งเรียนรู้พิบูลปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2563

27 มกราคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 586 ครั้ง
          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแหล่งเรียนรู้พิบูลปัญญา ประจำปีงบประมาณ  2563  โดยเน้นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและแก้ไขปัญหาจากการดำเนินการผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่    จังหวัดสุโขทัย และเพื่อเป็นการตอบพันธกิจงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  ในการนี้  สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์  แนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการและ  การสนับสนุนงบประมาณ  คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ  ตลอดจนรูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการ  และการรับข้อเสนอโครงการไว้ดังนี้

 

1.  วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ความรู้ด้านบริการวิชาการ และช่วยส่งเสริมและแก้ไขปัญหาจากการดำเนินการผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ตอบพันธกิจ               งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย สามารถต่อยอดผลการดำเนินงานสู่การนำไปใช้ได้จริง ส่งเสริมให้อาจารย์สามารถทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ได้ ส่งเสริมการบูรณาการความรู้จากการเรียนการสอน ให้เป็นพื้นที่สำหรับนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ และได้ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง

 

2.  แนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการและการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน

          1.  เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
          2.  มีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมร่วมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
          3.  มีตัวชี้วัดในการพัฒนาเชิงพื้นที่  กล่าวคือ  ประโยชน์หรือผลกระทบที่ชุมชนได้รับ    จากการให้บริการวิชาการในด้านต่าง ๆ  เช่น  ด้านสังคม  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านวัฒนธรรม  ฯลฯ  โดยจะต้องมีผลการเปลี่ยนแปลงหลังจากเข้าไปบริการวิชาการที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน สามารถประเมินผลได้
          4.  มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 30 คน
          5. มีคำร้องขอจากผู้ประกอบการ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย           หรือสอดคล้องกับข้อสรุปจากการประชุมรับฟังข้อมูลความต้องการในการรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. และผู้ประกอบการ OTOP ที่ต้องการรับการพัฒนา ระหว่าง นักวิจัยและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
          6. สถาบันวิจัยและพัฒนา  จะจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมละ    ไม่เกิน  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  จำนวน  2  โครงการ
          7.  เมื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการแหล่งเรียนรู้พิบูลปัญญาเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ จำนวน 1 ฉบับ ส่งให้กับงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในเดือน มิถุนายน 2563
          8.  สถาบันวิจัยและพัฒนา จะนำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม
          9.  คำตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

3.  คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

          1.  ผู้เสนอโครงการจะต้องเป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  และจะต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อหรือกำลังจะไปศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ในปีการศึกษา  2562 – 2563
          2.  ผู้เสนอโครงการจะต้องดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม  2563

 

4.  รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการ

          จัดทำรายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์ม  กนผ.01 (เพื่อของบประมาณในโครงการแหล่งเรียนรู้   พิบูลปัญญา  ประจำปีงบประมาณ 2563) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  http://research.psru.ac.th <<คลิกเพื่อดาวน์โหลด

                       

5.  การรับข้อเสนอโครงการ 

          ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการแหล่งเรียนรู้พิบูลปัญญา เป็นเอกสาร จำนวน 2 ชุด ภายในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562


ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแหล่งเรียนรู้พิบูลปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2563
 ลิงก์เพิ่มเติม : https://research.psru.ac.th/files/notice/ann_667_27-01-2563.pdf
แชร์ข่าวนี้บน facebook