ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย" ครั้งที่ 2/2562

18 กันยายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 372 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการ "ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย" ครั้งที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตโหนด นา เล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
          ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้ทนส่งบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์จะส่งบุคคลากร (เพิ่มเติม) ต้องชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 1,700 บาท 
          ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการมายังหน่วยบริการวิชาการแก่สังคม Email : tulyada.th@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 

          รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook