ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

13 สิงหาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 541 ครั้ง
หลักการและเหตุผล

        มหาวิทยาลัยนเรศวร มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็น มหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation-base University) ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสร้างผู้นำทางการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรดำเนินการวิจัยที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สนับสนุนการทำนุศิลปะและวัฒนธรรม สร้างผลงานวิชาการที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาสังคม และประเทศชาติได้อย่างแท้จริง กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักด้านวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีวิสัยทัศน์ มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัย และการต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” เพื่อเป็นการพัฒนา รวบรวม แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทางด้านการวิจัย ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ และจัดเวทีวิชาการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำวิจัยให้แก่นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการประชุมวิชาการดังกล่าว จะมีกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ และวิจัยสถาบัน โดยบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกต่างๆ อีกทั้ง กำหนดให้มีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
        ทั้งนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าว ยังก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความเข็มแข็งขององค์กรหรือสถาบันการศึกษานั้นได้เป็นอย่างดียิ่ง รวมถึงได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัย

มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

 

เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างบุคลากรทั้งในสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ

 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้ตอบสนองนโยบายของชาติ และยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย

 

นักวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและภายนอก

ได้ใช้การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย เป็นเวทีในนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมถึงได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ

 

เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

กับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน

 

 

กรุณาส่งสลิปโอนเงิน


  •  ผู้สมัครสามารถ "Login" เข้าระบบแล้ว upload หลักฐานการโอนเงินได้ที่เมนู "ส่งหลักฐานการโอนเงิน"
  • ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://conference.nu.ac.th/nrc15/
แชร์ข่าวนี้บน facebook