ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ที่ได้จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5

21 มกราคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 559 ครั้ง
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

          สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ที่ได้จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 จำนวน 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 รอบ (รอบที่ 1 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ รอบที่ 2 เวลา 13.30 - 15.00 น.) โดยรับผู้สนใจเข้าอบรม 20 ท่าน/รอบ มีหลักสูตรฝึกอบรมดังนี้ 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณดาญาวี ภู่คง โทรศัพท์ 095-3572228

1. หลักสูตรฝึกอบรมการทำไข่เค็มกะทิ & ไข่เค็มสมุนไพร : วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ปานทุ่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


2. หลักสูตรฝึกอบรมการทำน้ำตาลโตนดปั่น : วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกาณจน์ จันทร์มาทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


3. หลักสูตรฝึกอบรมการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ : วิทยากร อาจารย์พีรภัทร สงวนศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ


4. หลักสูตรฝึกอบรมการทำสบู่สมุนไพร : วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คลิกเพื่อลงทะเบียน ลิงก์เพิ่มเติม : http://research.psru.ac.th/PBR2019/index.php?case=8
แชร์ข่าวนี้บน facebook