ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

12 ตุลาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 519 ครั้ง
ปฏิทินการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

เวลา

1

ประกาศรับ Concept paper

16 ต.ค. 61

 

2

ประชุมชี้แจงแนวการเขียน Concept paper

16 ต.ค. 61

10.00 น.

3

ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ 

18  ต.ค. 61

 

4

จัดทำ Concept paper

16 ต.ค. – 24 ต.ค. 61

 

5

ประชุมพิจารณา Concept paper

26 ต.ค. 61

 

6

ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย

27  ต.ค. 61 

 

7

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทุนศักยภาพของชุมชน

1 พ.ย. – 29 พ.ย. 61

 

8

นักวิจัยนำเสนอ Mind Map ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 61

 

9

ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ

1 ธ.ค. 61 – 30 เม.ย.62

 

10

สังเคราะห์องค์ความรู้

พ.ค.62

 

                  

สถาบันวิจัยและพัฒนา
12 ตุลาคม  2561

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook