ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกล สู่สากล” (Connecting Local Research to International Perspectives)”

23 เมษายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 1076 ครั้ง
  ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น ก่อตั้งขึ้น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาแก่บุคลากรในระดับท้องถิ่น อีกทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90  เป็นบุคคลากรในพื้นที่  มหาวิทยาลัยจึงมุ่งหวังให้บุคคลเหล่านั้นได้นำวิชาความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตร เพื่อรองรับการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านการบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารจัดการ ตลอดจนด้านสังคมศาสตร์อื่น ๆ จำนวนหลายหลักสูตร ในด้านของการวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับคนท้องถิ่นเพื่อยกระดับการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ และได้รับมาตรฐาน

         ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สมาคมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ และมหาวิทยาลัยเกริก รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่าง ๆ ซึ่งทุกภาคส่วนมีความพร้อม ในการร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นด้วยการพัฒนางานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม 

          ดังนั้น การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกล สู่สากล”  (Connecting Local Research to International Perspectives)” โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้  จึงถือว่าเป็นการต่อยอดการทำงานเชิงวิชาการในพื้นที่ เพื่อให้ผลงานทางวิชาการที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หรือ อยู่ระหว่างการดำเนินงานสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชนให้เป็นที่ประจักษ์ อันมีผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคีต่าง ๆ  ว่าสามารถดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้คนในท้องถิ่นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความยากจนได้ในที่สุด


“สำหรับผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ 

จำนวน 20 ผลงาน จะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ  ซึ่งจัดอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและเครือข่าย

เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 1,500 บาท

ขณะที่ผลงานวิจัยนอกเครือข่าย เสียค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นอีกผลงานละ 1,000 บาท”


***** หน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มีดังนี้ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.rdi.nrru.ac.th/rdi/rdi_office/index.php?page=page&page_id=0
แชร์ข่าวนี้บน facebook