ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรการบริการวิชาการเพื่อทำการประชาสัมพันธ์

23 กุมภาพันธ์ 2561   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 504 ครั้ง
     ตามที่ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นฝ่ายประสานงานกลางของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งจากการสำรวจความต้องการของชุมชนพบว่าชุมชนมีความต้องการทางด้านบริการวิชาการที่หลากหลาย

     ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านให้ข้อมูลหลักสูตรการบริการวิชาการที่มีความพร้อมในการให้บริการวิชาการ เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ต้องการรับบริการวิชาการและหน่วยงานภายนอกรับทราบ  โดยขอความอนุเคราะห์ท่านให้ข้อมูลหลักสูตรการบริการตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เพื่อจะดำเนินการต่อไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook